ประกาศ ๑/๒๕๖๐ คัดเลือกตัวนักกีฬาโอลิมปิก 2018
published : 16 May 17 7:46 AM https://www.ssat.or.th/?p=549


ประกาศสมาคม กีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย
ฉบับที่ 1/2560
เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการคัดเลือกนักกีฬา เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทย ร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาว ครั้งที่ 23 ณ ประเทศเกาหลีใต้

ตามที่ สมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเป็นสมาคมกีฬาตามพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 โดยเป็นสมาคมกีฬา
ที่ดำเนินกิจกรรมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดในนามของชาติหรือประเทศไทยนั้น
เพื่อให้การคัดเลือกนักกีฬาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะกรรมการสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย ในการประชุมครั้งที่ 7/2560 (ครั้งที่ 13) เมื่อวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2560
จึงกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขสำหรับผู้ที่จะผ่านเกณฑ์คัดเลือกเพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทย เพื่อเสนอต่อการกีฬาแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
พิจารณาส่งรายชื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาว ครั้งที่ 23 ณ เมืองพย๊องชัง ประเทศเกาหลีใต้ ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ดังรายละเอียดในเอกสาร “SELECTION CRITERIA FOR THAILAND’S NATIONAL TEAM ATHLETE” แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2560

(นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์)
นายกสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย


SSAT Criteria National Team FIS(THA)final Olympic 2018