ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 (ครั้งที่ 3)
published : 12 May 18 9:23 AM https://www.ssat.or.th/?p=1018


จากการที่สมาคมสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทยได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๑ ไปในวันจันทร์ที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องเธียร์เตอร์ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย ไปแล้วนั้น ทางการกีฬาแห่งประเทศไทยได้มีหนังสือ ที่ กก ๕๑๐๗/๕๘๒๓ เรื่อง “ขอเพิกถอนมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๑ และขอให้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีขึ้นใหม่” อันเนื่องมาจากการมอบอำนาจให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่เป็นไปตามข้อบังคับสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๓๖ และองค์ประชุมไม่เป็นไปตามข้อบังคับข้อที่ ๓๔

ในการนี้ทางสมาคมขอชี้แจงว่าสมาคมได้ปฏิบัติตามข้อบังคับทุกประการ แต่เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจและความโปร่งในในการบริหารจัดการ ทางคณะกรรมการสมาคมจึงมีมติจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๑ ขึ้นอีกครั้งในวันจันทร์ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ ณ ห้องประชุม อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท ปตท จำกัดมหาชน ถนน วิภาวดีรังสิต

เริ่มลงทะเบียนเวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑         เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒         เรื่องแถลงกิจการที่ผ่านมาในรอบปี ๒๕๖๐

ระเบียบวาระที่ ๓         เรื่องรับรองงบการเงินปี ๒๕๖๐

ระเบียบวาระที่ ๔         เรื่องแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี ๒๕๖๑

ระเบียบวาระที่ ๕         แก้ไขข้อบังคับสมาคมฯ

ระเบียบวาระที่ ๖         เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

สมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย จึงขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมการประชุมตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว หากขัดข้องประการใดกรุณาแจ้งให้ทางสมาคมทราบล่วงหน้า

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอเชิญผู้แทนกกท. เข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี 61-090