ประกาศ การแข่งขันกีฬาโรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561 ราชมังคลา
published : 20 Jul 18 7:55 AM https://www.ssat.or.th/?p=1251


ประกาศ สมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย
ที่ 4/2561
เรื่อง การแข่งขันกีฬาโรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561
************************************
ด้วยสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย จะจัดให้มีการแข่งขันกีฬาโรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี 2561 เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักกีฬาโรลเลอร์สกีจากทั่วประเทศไทยได้มีประสบการณ์ในการแข่งขันในระดับมาตรฐานสากล และเป็นการพัฒนานักกีฬาโรลเลอร์สกีในระดับเยาวชนให้มีมาตรฐานการเล่นกีฬาโรลเลอร์สกีที่ถูกต้อง  อีกทั้งเป็นการส่งเสริมกิจกรรมกีฬาโรลเลอร์สกีให้เป็นที่แพร่หลาย และเกิดความรักสามัคคีในหมู่ผู้เล่นกีฬาโรลเลอร์สกีให้มากยิ่งขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

 1. กำหนดการแข่งขัน วันที่ 25 – 26 สิงหาคม 2561
 2. สถานที่แข่งขัน ราชมังคลากีฬาสถาน การกีฬาแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร
 3. ดำเนินการโดย สมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย
  website: www.ssat.or.th
  Email: info@ssat.or.th
 4. ประเภทการแข่งขัน บุคคล ต่ำกว่า 10 ปี, 10-14ปี, 14-20 ปี และ 20 ปีขึ้นไป ชาย – หญิง
  ประเภท ได้แก่ Interval Start 1 Km และ Mass start 3Km
 5. ตารางการแข่งขัน
วันที่ เวลา กำหนดการ
23 สิงหาคม 2561 9:00 – 12:00 ห้องประชุม 211 ราชมังคลากีฬาสถาน การกีฬาแห่งประเทศไทย: จัดอบรมเจ้าหน้าที่
13:00 – 16:00 ราชมังคลากีฬาสถาน การกีฬาแห่งประเทศไทย: ลงทะเบียนรับอุปกรณ์และจัด Workshop
24 สิงหาคม 2561 9:00 – 12:00 ห้องประชุม 211 ราชมังคลากีฬาสถาน การกีฬาแห่งประเทศไทย: จัดอบรมเจ้าหน้าที่: จัดอบรมเจ้าหน้าที่สนาม
9:00 – 16:00 ราชมังคลากีฬาสถาน การกีฬาแห่งประเทศไทย: จัด Workshop สำหรับนักกีฬา
24 สิงหาคม 2561 18:00 ประชุมผู้จัดการทีม ห้องประชุม 211 ราชมังคลากีฬาสถาน

การกีฬาแห่งประเทศไทย

25 สิงหาคม 2561 9:00 – 16:00 วันแข่งขัน (รอบราชมังคลากีฬาสถาน การกีฬาแห่งประเทศไทย)
26 สิงหาคม 2561 6:00 เจ้าหน้าที่เข้าจัดเตรียมสนามแข่งขันบริเวณจุดปล่อยตัวรอบราชมังคลากีฬาสถาน การกีฬาแห่งประเทศไทย
9:00 นักกีฬาลงทะเบียนและเตรียมตัวจุด Warm-up
10:30 ปล่อยตัวนักกีฬา Mass Start วิ่งรอบราชมังคลากีฬาสถาน

การกีฬาแห่งประเทศไทย 3 รอบ

13:00 เริ่มแข่ง Sprint จับเวลาทีละคน
15:00 พิธีมอบรางวัล

หมายเหตุ: ตารางกำหนดการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเวลา เพื่อความเหมาะสม

 1. ระเบียบการแข่งขัน

6.1 การจัดการแข่งขันตามกติกาของ FIS หากมีข้อขัดแย้งระหว่างการแข่งขันที่ไม่ได้ระบุไว้ในกติกา การตัดสินชี้ขาดของประธานกรรมการผู้ชี้ขาดถือเป็นที่สิ้นสุด

6.2 การแข่งขันแบ่งเป็น 4 รุ่น ชาย/หญิง ดังต่อไปนี้

– รุ่น Junior ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 10 ปี (เกิดหลังปี พ.ศ. 2551)

– รุ่น Junior ชาย/หญิง อายุ 10-14 ปี (เกิดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 – 2551)

– รุ่น Senior ชาย/หญิง อายุ 14-20 ปี (เกิดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 – 2546)

– รุ่น ประชาชน ชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป (เกิดก่อนปี พ.ศ. 2539)

6.3 ประเภทการแข่งขันมี 2 ประเภทได้แก่

 • Sprint ระยะไม่เกิน 1 กิโลเมตร (ชาย/หญิง, Junior, Senior)
 • Mass Start ระยะ 3 กิโลเมตร (ชาย/หญิง, Junior, Senior)

6.4 สมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทยขอสงวนสิทธิ์ในการจัดการแข่งขันในประเภทใดๆ ก็ตามหากผู้เข้าร่วมการแข่งขันในประเภทนั้นๆ น้อยกว่า 4 คน หรือตามแต่สมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดฯ จะเห็นสมควร

6.5 การรายงานตัว ผู้เข้าแข่งขันจำเป็นต้องเข้ารายงานตัวแจ้งยืนยันรายชื่อ ก่อนถึงเวลาแข่งขัน 1 ชม. หาก ไม่มารายงานตัว ทางผู้จัดงานมีสิทธิ์คัดรายชื่อออกโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

6.6 อุปกรณ์กีฬา สมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดเป็นผู้จัดเตรียมไว้ให้ กรณีที่นักกีฬานำอุปกรณ์การแข่งขันมาเอง จะต้องผ่านการตรวจสภาพตามมาตรฐานของสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ด เป็นที่เรียบร้อยก่อนทำการแข่งขัน

6.7 การประชุมผู้ควบคุมทีมจัดให้มีขึ้นที่ ห้องประชุมสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย ชั้น 19 อาคารสำนักงาน การกีฬาแห่งประเทศไทย หากผู้ควบคุมทีมไม่มาเข้าร่วมหรือไม่ส่งผู้แทนเข้าร่วมแล้วพลาดข้อมูลสำคัญใดๆ ในการประชุม ให้ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ควบคุมทีม

6.8 การประท้วง ให้กระทำทันทีโดยนักกีฬาหรือผู้ควบคุมทีม โดยวางเงินประกันจำนวน 1,000 บาท ไว้กับกรรมการผู้ตัดสิน ถ้าผลการประท้วงไม่เป็นผล จะถูกยึดเงินประกัน แต่หากมีการเปลี่ยนแปลงผล เงินประกันที่วางไว้ จะได้รับการส่งคืน

 1. ผู้ตัดสิน

สมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย เป็นผู้จัดเตรียมผู้ตัดสินที่ได้รับรองโดยสมาคมฯ และ สหพันธ์กีฬาสกีโลกเท่านั้น

 1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน

8.1 ผู้เข้าร่วมแข่งขันทุกเพศทุกวัย

 1. การสมัครแข่งขัน

9.1 นักกีฬาสามารถสมัครเข้าแข่งขันได้ตามรุ่นของตัวเอง
9.2 ค่าสมัครแข่งขัน คนละ 100 บาท ลงได้ทุกประเภท
9.3 ส่งเอกสารใบสมัครอันประกอบด้วย ใบสมัครแข่งขัน, ใบสมัครสมาชิกสมาคม, สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทาง และสำเนาการโอนเงินมาที่ info@ssat.or.th ภายในวันพุธ ที่ 22 สิงหาคม 2561
9.4 โอนเงินเป็นค่าสมัครแข่งขันได้ที่บัญชี ออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย สาขา เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ (ปตท) ชื่อบัญชี สมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย เลขที่บัญชี 020-3-59203-5

9.5 หากนักกีฬาที่ลงชื่อสมัครแข่งขันแล้วไม่มาทำการแข่งขันตามวันเวลาที่กำหนด โดยไม่มีเหตุผลและหลักฐานอันควร สมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ด มีสิทธิ์ลงโทษโดยนักกีฬาให้ถูกตัดสิทธิจากการแข่งขันในรายการแข่งขันที่สมาคมรับรองเป็นเวลา 1 ปี นับจากวันที่มีการแข่งขัน

9.6 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายสืบ ธาราสิริ โทร 081 920 1700 และขอความร่วมมือจากนักกีฬาทุกท่านและทุกชมรม กรุณาสมัครเข้าแข่งขันตามวัน – เวลาที่กำหนด

 1. รางวัลแข่งขัน

รางวัลในประเภทบุคคลดังนี้

ชนะเลิศอันดับที่ 1 – 3 จะได้รับ ใบประกาศเกียรติคุณ,เหรียญรางวัล

ชนะเลิศอันดับที่ 4 – 8 จะได้รับ ใบประกาศเกียรติคุณ

ผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกคนจะได้รับใบประกาศเกียรติคุณ

 

ประกาศ ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2561

ประกาศชิงแชมป์ประเทศไทย 2561 v05