กฎข้อที่ 102 ระเบียบวินัย Rule 102 Disciplinary
published : 5 Aug 18 3:55 PM https://www.ssat.or.th/?p=4459


ระเบียบวินัย หมายถึง แบบแผน กฎเกณฑ์ ที่กำหนดไว้เป็นแนวปฏิบัติ คนที่มีระเบียบวินัยเป็นคนที่สามารถ ควบคุมตนเองให้ประพฤติปฏิบัติตนได้ตามแบบแผนกฎเกณฑ์ และข้อบังคับของสังคมนั้นได้โดยอาจจะใช้กฎเกณฑ์ ข้อบังคับเป็นเครื่องกำหนดให้ทำตาม ซึ่งเรียกว่า ระเบียบ

Rule 102.1 ปฏิบัติตามแผนการฝึกซ้อม
Rule 102.2 นอน 8 ชม. ต่อวัน เข้านอนไม่เกิน 4 ทุ่ม ตื่นนอนตี 5
Rule 102.3 ห้ามสั่งอาหารรับประทานเองโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ฝึกสอน
Rule 102.4 ผู้ปกครองหรือญาติมาเยี่ยมต้องแจ้งผู้สอนทุกครั้ง
Rule 102.5