คณะกรรมการสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย
published : 15 Aug 18 7:07 AM http://www.ssat.or.th/?p=260


สมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย (Ski and Snowboard Association of Thailand: SSAT) ได้รับจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559

รายชื่อคณะกรรมการ สมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย 2560 – 2563

ชื่อคณะกรรมการ ตำแหน่ง
(1) นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ นายกสมาคม
(2) นายวราห์ สุจริตกุล อุปนายก
(3) นายไชยยศ จิรเมธากร กรรมการ
(4) นางสาวอาริดา ธรรมาณิชานนท์ กรรมการ
(5) นายธรรมศักดิ์ วิบูลสันติ กรรมการ
(6) นายติง อังคสิทธิ์ ประชาสัมพันธ์
(7) นายอยุธยา เอนกฤทธิ์ กรรมการ
(8) นายภูวดล สำเภาเงิน เหรัญญิก
(9) นายศรัณยู อรรถญาณสกุล กรรมการ
(10) นายแพทย์สาโรช สุวรรณสุทธิ กรรมการ
(11) นายสืบ ธาราสิริ เลขาธิการ
(12) นางสาวอัชฌา ล้ำเลิศปัญญา นายทะเบียน
(13) นายหรินารถ ศิริวรรณ กรรมการเทคนิค
(14) นางสาวสุปิยา งามฮุย กรรมการ

อ้างอิง

หนังสือรับรองจาก กกท 2018 (ล่าสุด)
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ SSAT 9/2560
หนังสือรับรองจากกกท 2/2017
รายงานการประชุม SSAT 7-2560 (7.4.60) New Letter
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ SSAT 1/2017
หนังสือรับรองจาก กกท 1/2017


นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์
นายกสมาคม
นายศรัณยู อรรถญาณสกุล
กรรมการ
นายวราห์ สุจริตกุล
อุปนายก
ไชยยศ จิรเมธากร
กรรมการ
นายหรินารถ ศิริวรรณ
กรรมการเทคนิค
นายภูวดล สำเภาเงิน
เหรัญญิก
นางสาวอัชฌา ล้ำเลิศปัญญา
นายทะเบียน
นางสาวอาริดา ธรรมาณิชานนท์
กรรมการ
นายติง อังคสิทธิ์
ประชาสัมพันธ์
นายอยุธยา เอนกฤทธิ์
กรรมการ
นายแพทย์สาโรช สุวรรณสุทธิ
กรรมการ
นายธรรมศักดิ์ วิบูลสันติ
กรรมการ
นางสาวสุปิยา งามฮุย
กรรมการ

นายสืบ ธาราสิริ
เลขาธิการ