ประชุมใหญ่สามัญ สมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563
published : 10 Apr 19 3:32 PM http://www.ssat.or.th/?p=2436


คณะกรรมการสมาคมสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทยได้มีมติให้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2563 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคาร การกีฬาแห่งประเทศไทย

เริ่มลงทะเบียนเวลา 9.00 – 10.00 น. โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1          เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2          เรื่องรับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี 2562

ระเบียบวาระที่ 3          เรื่องแถลงกิจการที่ผ่านมาในรอบปี 2562

ระเบียบวาระที่ 4           เรื่องอนุมัติงบการเงินประจำปี 2562

ระเบียบวาระที่ 5          เรื่องการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2563

ระเบียบวาระที่ 6          เรื่องเลือกตั้งนายกสมาคม

ระเบียบวาระที่ 7          เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

สมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย จึงขอเรียนเชิญท่านสมาชิกสามัญ และสมาชิกวิสามัญ เข้าร่วมการประชุมตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว หากขัดข้องประการใดกรุณาแจ้งให้ทางสมาคมทราบล่วงหน้า