คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการปี 2561 (ล่าสุด)

คำสั่งคณะกรรมการสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย 

ให้มีการยกเลิกการจัดตั้งคณะกรรมการเดิมที่เคยจัดตั้งมาทั้งหมด และให้จัดตั้งใหม่จำนวน 4 คณะอนุกรรมการดังนี้

คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อเตรียมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย 2019 และกีฬานักเรียนฤดูหนาว 2019

  • นายหรินารถ ศิริวรรณ ประธานอนุกรรมการ
  • นายบุญจันทร์ จันเหลือง อนุกรรมการ
  • นาย จิติศักดิ์ นิติพิสานนท์ อนุกรรมการ
  • นายภูวดล สำเภาเงิน อนุกรรมการ
  • นายสืบ ธาราสิริ           อนุกรรมการและเลขานุการ

Continue reading “คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการปี 2561 (ล่าสุด)”

เชิญสมาชิกสามัญ เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๑

จากการที่สมาคมสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทยได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๑ ไปในวันจันทร์ที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องเธียร์เตอร์ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย ไปแล้วนั้น ทางการกีฬาแห่งประเทศไทยได้มีหนังสือ ที่ กก ๕๑๐๗/๕๘๒๓ เรื่อง “ขอเพิกถอนมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๑ และขอให้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีขึ้นใหม่” อันเนื่องมาจากการมอบอำนาจให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่เป็นไปตามข้อบังคับสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๓๖ และองค์ประชุมไม่เป็นไปตามข้อบังคับข้อที่ ๓๔ Continue reading “เชิญสมาชิกสามัญ เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๑”

โครงการพัฒนาครูผู้สอนสกีและสโนว์บอร์ด สำหรับคนไทยเพื่อคนไทย รุ่นที่ 3/2561

โครงการพัฒนาครูผู้สอนสกีและสโนว์บอร์ด สำหรับคนไทยเพื่อคนไทย รุ่นที่ 3/2561

Continue reading “โครงการพัฒนาครูผู้สอนสกีและสโนว์บอร์ด สำหรับคนไทยเพื่อคนไทย รุ่นที่ 3/2561”

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

กำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561 ในวันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องเทียร์เตอร์ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ภายในการกีฬาแห่งประเทศไทย เริ่มลงทะเบียนเวลา 8.30 – 9.30 น. โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้
Continue reading “ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561”

นายกแถลงข่าวหลังทราบผล Quota Winter Olympic Game จาก สหพันธ์กีฬาสกีนานาชาติ

นายกสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย ดร. ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ ยืนยันไทยได้สิทธิ์ไปแข่งกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวจำนวน 4 คน

Continue reading “นายกแถลงข่าวหลังทราบผล Quota Winter Olympic Game จาก สหพันธ์กีฬาสกีนานาชาติ”

สมาคมกีฬาสกีและสโนบอร์ดแห่งประเทศไทย ได้จัดแค้มที่มีชื่อว่า “สานฝันการเป็นนักกีฬาสกีและสโนบอร์ด”

สมาคมกีฬาสกีและสโนบอร์ดแห่งประเทศไทย ได้จัดแค้มที่มีชื่อว่า “สานฝันการเป็นนักกีฬาสกีและสโนบอร์ด”  Continue reading “สมาคมกีฬาสกีและสโนบอร์ดแห่งประเทศไทย ได้จัดแค้มที่มีชื่อว่า “สานฝันการเป็นนักกีฬาสกีและสโนบอร์ด””

แบบประเมินโครงการ Bootcamp 2017

แบบประเมินโครงการบูทแคมป์ 2017 ระหว่างวันที่ 22-31 ธันวาคม 2017

โครงการบูทแคมป์เป็นโครงการพิเศษของสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย ร่วมกับเมือง Hikashikawa ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น จัดขึ้นเพื่อสร้างโอกาสให้กับเยาวชนไทย ผู้ที่สนใจกีฬาสกีและสโนว์บอร์ด ได้มีโอกาสเล่นกีฬาอย่างถูกต้อง จนนำไปสู่การเป็นนักกีฬาของสมาคมสกีและสโนว์บอร์ดในอนาคต

แบบประเมินของสมาคมจะเป็นในรูปแบบ Online โดยข้อมูลของผู้กรอกแบบประเมินจะถูกเก็บเป็นความลับซึ่งจะใช้สำหรับเป็นงานพัฒนาภายในสมาคมต่อไป

การกรอกข้อมูลแบบไม่ประสงค์ออกนามสามารถกระทำได้ แต่ข้อมูลนั้นอาจจะไม่ได้รับการพิจารณาให้มีผลต่อการประเมินโครงการเนื่องจากขาดความน่าเชื่อถือในเรื่องแหล่งที่มาของข้อมูล

หากท่านยอมรับในเงื่อนไขเบื้องต้นแล้ว สามารถกดปุ่ม "Next Step" เพื่อเริ่มการประเมินได้ทันที

SSAT Bootcamp 2017 Evaluation Form

SSAT bootcamp is a special project of Ski and Snowboard association of Thailand cooperate with HIGASHIKAWA TOWN HOKKAIDO Japan to develop youth Thai athletes who interest in snow sport to have an opportunity to learn in proper way and get a chance to become Future athlete of SSAT.

This evaluation is Online form and all information will keep for internal use  only to develop this project for good.

Anonymous data fill in are allow but the information may not very useful cause of unidentified source.

If you agree above terms you can start by click "Next Step" below