คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการปี 2561 (ล่าสุด)

คำสั่งคณะกรรมการสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย 

ให้มีการยกเลิกการจัดตั้งคณะกรรมการเดิมที่เคยจัดตั้งมาทั้งหมด และให้จัดตั้งใหม่จำนวน 4 คณะอนุกรรมการดังนี้

คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อเตรียมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย 2019 และกีฬานักเรียนฤดูหนาว 2019

 • นายหรินารถ ศิริวรรณ ประธานอนุกรรมการ
 • นายบุญจันทร์ จันเหลือง อนุกรรมการ
 • นาย จิติศักดิ์ นิติพิสานนท์ อนุกรรมการ
 • นายภูวดล สำเภาเงิน อนุกรรมการ
 • นายสืบ ธาราสิริ           อนุกรรมการและเลขานุการ

คณะอนุกรรมการ เทคนิคและการจัดการแข่งขัน 

 • นายหรินารถ ศิริวรรณ           ประธานอนุกรรมการ
 • นายอยุธยา เอนกฤทธิ์           รองประธานอนุกรรมการ
 • นายภูวดล สำเภาเงิน รองประธานอนุกรรมการ
 • นายสาโรช สุวรรณสุทธิ           อนุกรรมการ
 • นายติง อังคสิทธิ์ อนุกรรมการ
 • นายธรรมศักดิ์ วิบูลสันติ อนุกรรมการ
 • นางสาวอัชฌา ล้ำเลิศปัญญา อนุกรรมการ
 • นางสาว สุปิยา งามฮุย อนุกรรมการ
 • นาย จิติศักดิ์ นิติพิสานนท์ อนุกรรมการ
 • นายสืบ ธาราสิริ           อนุกรรมการและเลขานุการ

คณะอนุกรรมการ การตลาดและสิทธิประโยชน์ผู้สนับสนุน

 • นายศรัณยู อรรถญาณสกุล           ประธานอนุกรรมการ
 • นายอยุธยา เอนกฤทธิ์           อนุกรรมการ
 • นางสาวอาริดา ธรรมณิชานนท์           อนุกรรมการ
 • นายธรรมศักดิ์ วิบูลสันติ อนุกรรมการ
 • นายติง อังคสิทธิ์ อนุกรรมการและเลขานุการ

คณะอนุกรรมการค่ายพัฒนานักกีฬา

 • นางสาวอาริดา ธรรมณิชานนท์ ประธานอนุกรรมการ
 • นายสาโรช สุวรรณสุทธิ รองประธานอนุกรรมการ
 • นายศรัณยู อรรถญาณสกุล           รองประธานอนุกรรมการ
 • นายธรรมศักดิ์ วิบูลสันติ           อนุกรรมการ
 • นายอยุธยา เอนกฤทธิ์ อนุกรรมการ
 • นายติง อังคสิทธิ์ อนุกรรมการ
 • นางสาวอัชฌา ล้ำเลิศปัญญา อนุกรรมการ
 • นาย จิติศักดิ์ นิติพิสานนท์ อนุกรรมการ
 • นางสาว สุปิยา งามฮุย อนุกรรมการและเลขานุการ

เอกสารอ้างอิง

คำสั่งที่ 4-8 ยกเลิกและแต่งตั้งคณะอนุฯ2561 (1)