เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกนักกีฬา เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลกฤดูหนาว ครั้งที่ 19

ประกาศสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 8/2561 เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกนักกีฬา เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลกฤดูหนาว ครั้งที่ 19 ณ เมือง ครัสโนยาสค์ ประเทศรัสเซีย ระหว่างวันที่ 2-12 มีนาคม ค.ศ. 2019            ตามที่ สมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทยในฐานะผู้ได้รับการแต่งตั้งจากการกีฬาแห่งประเทศไทย ให้เป็นสมาคมกีฬาที่ดำเนินกิจกรรมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดในนามของประเทศไทย และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลกฤดูหนาว ครั้งที่ 19 ณ เมือง ครัสโนยาสค์ ประเทศรัสเซีย ระหว่างวันที่ 2-12 มีนาคม ค.ศ. 2019 นั้น   เพื่อให้การคัดเลือกนักกีฬาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย จึงกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขสำหรับการคัดเลือกนักกีฬาเพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยเพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยพิจารณาส่งรายชื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลกฤดูหนาว ครั้งที่ 19 ดังนี้ 1. นักกีฬาที่มีสิทธิ์เข้ากระบวนการคัดเลือก จะต้องมีคุณสมบัติตามกฎของ FISU ดังนี้ 1.1 เป็นนักศึกษาซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย วิทยาลัย สถาบันการศึกษา ซึ่งได้รับการจดทะเบียนจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือเป็นนักศึกษา ซึ่งจบการศึกษาในปีการศึกษา พ.ศ. 2560 … Continue reading เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกนักกีฬา เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลกฤดูหนาว ครั้งที่ 19