ประชุมใหญ่สามัญ สมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562
published : 23 Feb 19 10:04 AM

คณะกรรมการสมาคมสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทยได้มีมติให้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ในวันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย 

เริ่มลงทะเบียนเวลา 9.00 – 10.00 น. โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1         เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2         เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่ครั้งที่แล้ว

ระเบียบวาระที่ 3         เรื่องแถลงกิจการที่ผ่านมาในรอบปี 2561

ระเบียบวาระที่ 4         เรื่องรับรองงบการเงินปี 2561

ระเบียบวาระที่ 5        เรื่องแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2562

ระเบียบวาระที่ 6         เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

สมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย จึงขอเรียนเชิญท่านสมาชิกสามัญ และสมาชิกวิสามัญ เข้าร่วมการประชุมตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว หากขัดข้องประการใดกรุณาแจ้งให้ทางสมาคมทราบล่วงหน้า