โครงการฝึกอบรมผู้ฝึกสอนกีฬา กีฬาสกีและสโนว์บอร์ด ระดับพื้นฐาน (Level ๑) Mount Buller, Melbourne, Victoria. Australia
published : 1 Aug 18 8:29 AM

โครงการฝึกอบรมผู้ฝึกสอนกีฬา กีฬาสกีและสโนว์บอร์ด ระดับพื้นฐาน ระดับ ๑ และ ระดับ ๒ ที่ Mount Buller, Melbourne, Victoria. Australia

สมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งระเทศไทยร่วมกับกรมพลศึกษาจัดให้มีการอบรม
หลักสูตรมาตรฐานกลางสำหรับการฝึกอบรมผู้ฝึกสอนกีฬา กีฬาสกีและสโนว์บอร์ด ระดับพื้นฐาน ระดับ ๑ และ ระดับ ๒. ตั้งแต่วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ถึง ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑. ณ Mount Buller, เมือง Melbourne, Victoria ประเทศ Australia
Continue reading “โครงการฝึกอบรมผู้ฝึกสอนกีฬา กีฬาสกีและสโนว์บอร์ด ระดับพื้นฐาน (Level ๑) Mount Buller, Melbourne, Victoria. Australia”

เชิญสมาชิกสามัญ เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๑
published : 12 May 18 9:23 AM

จากการที่สมาคมสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทยได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๑ ไปในวันจันทร์ที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องเธียร์เตอร์ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย ไปแล้วนั้น ทางการกีฬาแห่งประเทศไทยได้มีหนังสือ ที่ กก ๕๑๐๗/๕๘๒๓ เรื่อง “ขอเพิกถอนมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๑ และขอให้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีขึ้นใหม่” อันเนื่องมาจากการมอบอำนาจให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่เป็นไปตามข้อบังคับสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๓๖ และองค์ประชุมไม่เป็นไปตามข้อบังคับข้อที่ ๓๔ Continue reading “เชิญสมาชิกสามัญ เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๑”

สมาคมกีฬาสกีและสโนบอร์ดแห่งประเทศไทย ได้จัดแค้มที่มีชื่อว่า “สานฝันการเป็นนักกีฬาสกีและสโนบอร์ด”
published : 9 Jan 18 10:24 PM

สมาคมกีฬาสกีและสโนบอร์ดแห่งประเทศไทย ได้จัดแค้มที่มีชื่อว่า “สานฝันการเป็นนักกีฬาสกีและสโนบอร์ด”  Continue reading “สมาคมกีฬาสกีและสโนบอร์ดแห่งประเทศไทย ได้จัดแค้มที่มีชื่อว่า “สานฝันการเป็นนักกีฬาสกีและสโนบอร์ด””

การฝึกซ้อมสกีที่ Ramsau, Austria 18-22/10/2560
published : 9 Nov 17 8:20 PM

ระหว่างวันที่ 18–22 ตุลาคม 2560 นักกีฬาทีมชาติไทยภายใต้การกำกับดูแลของสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย
ได้ทำการฝึกซ้อมสกีที่ แรมเซา ประเทศออสเตรีย บนธารน้ำแข็ง หรือ Glacier ที่ระดับความสูงจาก

Continue reading “การฝึกซ้อมสกีที่ Ramsau, Austria 18-22/10/2560”