ยินดีต้อนรับ

กำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560 ในวันพุธที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ภายในการกีฬาแห่งประเทศไทย เริ่มลงทะเบียนเวลา 8.30 – 9.30 น. โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1               เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 2               เรื่องแถลงกิจการที่ผ่านมาในรอบปี 2559
ระเบียบวาระที่ 3               เรื่องรับรองงบการเงินปี 2559
ระเบียบวาระที่ 4               เรื่องแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2560
ระเบียบวาระที่ 5               แก้ไขข้อบังคับสมาคม
ระเบียบวาระที่ 6               เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

สสสท.๑๑๕/๒๕๖๐ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย ประจำปี 2560 www.inwatches.co.uk