รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 (ครั้งที่ 1)
published : 20 May 17 8:45 PM https://www.ssat.or.th/?p=602


รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๐
สมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย

วันพุธที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๘ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา
การกีฬาแห่งประเทศไทย
******************************

จดหมายนำส่งรายงานการประชุมกกท

รายงานการประชุมสามัญ2560

งบการเงิน SSAT