ประกาศ ๒/๒๕๖๐ การคัดเลือกนักกีฬาที่สมาคมฯ จะให้การสนับสนุนทางการเงินสำหรับโอลิมปิกฤดูหนาว ๒๐๑๘
published : 14 Jul 17 9:54 AM https://www.ssat.or.th/?p=720


ตามที่สมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ด แห่งประเทศไทยได้มีประกาศ ฉบับที่ ๑/๒๕๖๐
เรื่อง การคัดเลือกนักกีฬาที่สมาคมฯ จะให้การสนับสนุนทางการเงินสำหรับโอลิมปิกฤดูหนาว ๒๐๑๘

คณะกรรมการสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๑๓) เมื่อวันพุธที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ ได้พิจารณาคุณสมบัติของนักกีฬาที่ยื่นความจำนงรับการสนับสนุนทางการเงินจากสมาคมฯ จำนวน ๖ คนและเห็นว่าทั้ง ๖ คนมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด โดยเฉพาะมีคะแนน FIS (สหพันธ์กีฬาสกีโลก) ตามที่สมาคมฯ กำหนด จึงมีมติให้การสนับสนุนนักกีฬาทั้ง ๖ คน ได้แก่

ประเภทสกีครอสคันทรี
(๑) นายมรรค จันเหลือง (Mr. Mark Chanloung)
(๒) นางสาวคาเรน จันเหลือง (Ms.Karen Chanloung)
(๓) นายภัทร เพ็ชรศรีชัย (Mr. Pattara Phetrsrichai)
ประเภทสกีอัลไพน
(๑) นายนิโคล่า ซาโนน (Nicola Zanon)
(๒) นางสาวอาเล็กเซียร์ อาริสรา เชนเคล (Ms. Alexia ArisarahSchenkel)
(๓) นายโรเบิร์ต วรชัยปินเซนต์ (Mr. Robert Worachai Pinsent)

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์)
นายกสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย

ประกาศผลการคัดเลือกนักกีฬาที่สมาคมฯ จะให้การสนับสนุนทางการเงินสำหรับโอลิมปิกฤดูหนาว ๒๐๑๘