ประกาศ ๓/๒๕๖๐ผลการคัดตัวนักกีฬาเข้าร่วมโครงการสร้างนักกีฬาเยาวชนสกีและสโนว์บอร์ด รุ่นที่ ๑
published : 1 Aug 17 5:05 PM https://www.ssat.or.th/?p=703


ประกาศสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๓/๒๕๖๐)
เรื่อง ผลการคัดตัวนักกีฬาเข้าร่วมโครงการสร้างนักกีฬาเยาวชนสกีและสโนว์บอร์ด  รุ่นที่ ๑
โดยสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทยร่วมกับเมืองฮิกาชิกาว่า ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น

ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐

ตามที่สมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย โดยฝ่ายพัฒนานักกีฬา ได้ประกาศรับสมัครนักกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดและผู้ที่สนใจ เข้ารับการคัดเลือกเป็นนักกีฬาในโครงการสร้างนักกีฬาเยาวชนสกีและ สโนว์บอร์ด  รุ่นที่ ๑ แล้วนั้น ทางคณะกรรมการฝ่ายพัฒนากีฬาได้มีการประชุมและมีมติรับนักกีฬาเข้าร่วมโครงการโดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

ประเภทกีฬาสกี

ด.ช. ภคิน (PHAKHIN)                        เล็กอุทัย (LEKUTHAI)

ด.ญ. ณิชกานต์ (NICHAKAN)                 จินุพันธุ์ (CHINUPUN)

ด.ช. เศรษฐพงศ์ (SETTHAPONG)            พงศ์ศรีโรจน์ (PONGSRIROS)

ด.ญ. ศิรินทร์ทิพย์ (SIRINTHIP)               รักอักษร (RAK-AKSON)

น.ส. ภัทรภร(Phattaraphorn)               อ่อนสอนง่าย (Onsonngai)

ด.ช. อชิระ (ASHIRA)                         สิทธิธนาสุทธิ์ (SITTITANASUT)

ด.ญ. สรธร (SORRATHON)                   พิรุณรัตน์ (PIRUNRAT)

ด.ช. พีรณัฐ (PIRANAS)                       วงศ์สินศิริกุล (VONGSINSIRIKUL)

ด.ช. สหัสนันท์ (SAHASANUN)               นิธิวาณิชย์ (NITHIVANICH)

ด.ญ. อลิสสา (ALYSSA)                      เคอร์เนอร์(KERNER)

ด.ช. ดินทราย (DINSIGH)                    แวนฟาโร (VAN FAROWE)

ด.ช. หนึ่งเดียว (NEUNGDEAW)              ศรีม่วง (SRIMOUNG)

ด.ญ. รักษิฏาร์ (RAKSIDA)                    วิดิษฏ์กิติกุล (VISITKITTIKUL)

ด.ช. ณภัค (NAPAK)                          ปัตตะพงศ์ (PATTAPONG)

ด.ญ. เกสรา (KATESARA)                    สิทธิธนาสุทธิ์ (SITTITANASUT)

ด.ช. ธาดา(TADA)                            ตั้งสุณาวรรณ(TANGSUNAWAN)

ด.ช. ธีธรณ์ธันย์ (THEETHONTHAN)         เหลืองอ่อน (LUANG-ON)

ด.ช. ธีธัชธันย์ (THEETACHTHAN)           เหลืองอ่อน (LUANG-ON)

ด.ช. กีตา (KITA)                              ตั้งสุณาวรรณ(TANGSUNAWAN)

ประเภทกีฬาสโนว์บอร์ด

น.ส. ณัฐชา (NATSHA)                       ตังวัชรินทร์ (TUNGWATCHARIN)

ด.ช. ลัภวัชร์ (LUBPAWATH)                ชยาเมธิสุรัตน์ (CHAYAMETISURAT)

ด.ช. รัฐชานนท์  (RATCHANON)            สุพร (SUPORN)

ด.ช. ติณณ์ (TINN)                            หัพนานนท์ (HABANANANDA)

ด.ช. ภูรี (PUREE)                             เพียรเจริญ (PIANCHAROEN)

ด.ช. ติณณ์ (TINN)                            จอห์นสัน (JOHNSON)

ด.ช. ศศิศิลป์ (SASISIL)                       เลิศหิรัญวณิช (LERDHIRANVANICH)

ด.ช. ชินกฤษ (CHINKRIT)                    ตันอนุชิตติกุล (TANANUCHITTIKUL)

ด.ช. สิปปกร (SIPPAKORN)                  ฉ่ำใจหาญ (CHAMJAIHARN)

ด.ญ. ณัฐชานันท์ (NATCHANUN)            สันติวัฒนพล (SUNTIWATTANAPOL)

ด.ญ. ฟ้าใส                                    ชยาเมธิสุรัตน์

ด.ช. วีร (VEERA)                              ไชยรังสินัทท์ (CHAIRUNGSINAND)

สมาคมขอขอบคุณเป็นอย่างสูงที่ท่านให้ความสนใจในโครงการสร้างนักกีฬาเยาวชนสกีและสโนว์บอร์ด  รุ่นที่ ๑ โดยทางเจ้าหน้าที่สมาคมจะมีการประสานงานเพื่อดำเนินงานในขั้นตอนต่อไป

สำหรับรายชื่อต่อไปนี้ ทางสมาคมขอให้ส่งเอกสารทางการแพทย์เพิ่มเติม ยืนยันความปลอดภัยด้านสุขภาพภายในวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ เพื่อพิจารณารับการคัดเลือกต่อไป

ด.ช.ภูวิศ (PUVIT) เพียรเจริญ (PIANCHAROEN)

ด.ช. ดารัณ (DARUN) วงศ์วัง (WONGWANG)

ด.ญ.พันไมล์ จตุปัญญาพร (PANMILE JATUPANYAPORN) จาติเกต (CHATIKETU)

 

ประกาศ ณ วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

นายภูมิชาย วิเชียรสิงห์
อปุนายกสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย
ปฎิบัติการแทนนายกสมาคมฯ

Download ประกาศ