โครงการฝึกอบรมผู้ฝึกสอนกีฬา กีฬาสกีและสโนว์บอร์ด ระดับพื้นฐาน (Level ๑) Mount Buller, Melbourne, Victoria. Australia
published : 1 Aug 18 8:29 AM https://www.ssat.or.th/?p=1150


โครงการฝึกอบรมผู้ฝึกสอนกีฬา กีฬาสกีและสโนว์บอร์ด ระดับพื้นฐาน ระดับ ๑ และ ระดับ ๒ ที่ Mount Buller, Melbourne, Victoria. Australia

สมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งระเทศไทยร่วมกับกรมพลศึกษาจัดให้มีการอบรม
หลักสูตรมาตรฐานกลางสำหรับการฝึกอบรมผู้ฝึกสอนกีฬา กีฬาสกีและสโนว์บอร์ด ระดับพื้นฐาน ระดับ ๑ และ ระดับ ๒. ตั้งแต่วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ถึง ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑. ณ Mount Buller, เมือง Melbourne, Victoria ประเทศ Australia

เพื่อให้ประสบความสำเร็จในการแข่งขันหรือการเล่นกีฬา สกีและสโนว์บอร์ด ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ครูสอนสกีและสโนว์บอร์ด จะต้องได้รับการฝึกฝนให้มี การถ่ายทอดให้ความรู้ความเข้าใจในหลักการพื้นฐานที่สำคัญไปพร้อมกับการฝึกฝนปฏิบัติอย่างเป็นลำดับขั้นตอน เนื่องจากกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดเป็นกีฬาประเภทที่ให้ความสนุกและท้าทาย แต่ก็เป็นกีฬามีความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุสูง ดังนั้นการถ่ายทอดให้ความรู้ที่เป็นลำดับขั้นตอนเพื่อพัฒนาความชำนาญของครูสอนสกีและสโนว์บอร์ด หรือนักกีฬาเองจึงเป็นหนึ่งในปัจจัย สำคัญที่ช่วยลดอันตรายที่จะเกิดระหว่างการเรียนการสอน หรือการเล่นและการฝึกฝนด้วยตนเอง.
นอกจากนี้การเล่นกีฬา สกีและสโนว์บอร์ด ให้ดียังต้องอาศัยความเข้าใจเทคนิคการเล่นที่ซับซ้อน หากแต่ถ้าครูสอนสกีและสโนว์บอร์ด หรือนักกีฬาได้รับการ อธิบายที่กระชับและเข้าใจง่าย รวมถึงได้รับคำแนะนำที่ถูกต้อง ในระหว่างการหัดฝึกปฏิบัติ ก็จะสร้างให้เกินความชำนาญ และเป็นพื้นฐานที่ดีในการพัฒนาศักยภาพ ของครูสอนสกีและสโนว์บอร์ด หรือเพื่อการเป็นนักกีฬาที่ดีได้ในอนาคต

สำหรับผู้สนใจสมัครระดับ ๑ ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์การสอนก่อนหน้า อย่างไรก็ตามเราแนะนำให้มีระดับทักษะการสกีและสโนว์บอร์ดขั้นกลางอย่างน้อย
สำหรับผู้สนใจสมัครระดับ ๒ ผู้สมัครจะต้องเรียนจบจาก SSAT Instructor Course ระดับ ๑ หรือเทียบเท่าจากออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สวิส หรีอ ออสเตรีย และมีประสบการณ์ในการสอนอย่างน้อย ๒๐ ชั่วโมง
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อพัฒนาครูสอนกีฬา สกีและสโนว์บอร์ด ให้มีความรู้และทักษะพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับครูสอนกีฬา สามารถประยุกต์ใช้ในการฝึกสอนนักกีฬาและผู้รับบริการตามชนิดกีฬาที่รับผิดชอบได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมต่อไป
๒. เพื่อพัฒนาครูสอนกีฬา สกีและสโนว์บอร์ด ให้มีความรู้และทักษะเฉพาะสำหรับชนิดกีฬาที่รับผิดชอบ สามารถฝึกสอนและการบริหารจัดการกีฬาให้ประสบความสำเร็จต่อไป
๓. เพื่อยกระดับคุณภาพของครูสอนกีฬา สกีและสโนว์บอร์ด ของประเทศให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ครูสอนกีฬาตามมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ของครูสอนกีฬา และจรรยาบรรณแห่งครูสอนกีฬา
สนใจเข้าร่วมโครงการโปรดติดต่อสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย
info@ssat.orth