กฎข้อที่ 103 รักษาชื่อเสียง Rule 103 Reputation
published : 5 Aug 18 4:01 PM https://www.ssat.or.th/?p=4464


การปฏิบัติตัวเมื่อติดทีมชาติ พึงระลึกไว้เสมอว่าทุกการกระทำ ส่งผลถึงภาพลัษณ์ของตัวเองและประเทศชาติ

103.1 รักษาความสะอาดเสมอ เก็บขยะรอบตัวตลอดเวลา และไม่โทษผู้อื่น 

103.2 ห้องพักอาจจะถูกตรวจสอบได้ทุกเมื่อ นักกีฬาต้องรักษาความสะอาดของที่พักตัวเองให้สะอาดตลอดเวลา

103.3 อยู่นอกห้องเมื่อไหร่ เราคือภาพลักษณ์ของสมาคม มีระเบียบวินัย ไม่ทำอะไรให้เสียภาพลักษณ์ของทีมเรา