กฎข้อที่ 105 การเดินทาง Rule 105 Traveling
published : 5 Aug 18 4:30 PM https://www.ssat.or.th/?p=4502


การเตรียมตัวการเดินทาง ในทริปของสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย

Rule 105.1 ใช้เสื้อผ้าที่มีโลโก้ของสมาคม เท่านั้น  ไม่อนุญาตให้นำเอาชุดหรือเสื้อผ้าที่มีโลโก้ผู้สนับสนุน อื่นๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาต มาสวมใส่ระหว่างการเดินทาง

Rule 105.2 การไม่สวมใส่เสื้อผ้าที่สมาคมจัดให้ ถือเป็นการไม่ให้เกียรติสมาคม สมาคมมีสิทธิ์ตัดสิทธิ์การเดินทางในทันที

Rule 105.3 กรอกแบบแจ้งรายการสิ่งของที่นำติดตัวมา เข้าแคมป์ หรือเดินทางไปแข่งขันต่างประเทศให้ครบถ้วน สิ่งของใดไม่อยู่ในรายการ สมาคมมีสิทธิ์ส่งกลับ หรือขอให้ทิ้งทันทีเมื่อพบเจอ หรืออาจจะยึดไว้ที่ผู้ฝึกสอนและส่งคืนในภายหลัง (แบบแจ้งรายการของใช้ในการเดินทาง ) 

Rule 105.4 ทรัพย์สินมีค่าที่นำติดตัวมาระหว่างเดินทาง ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของสมาคม หากเกิดการชำรุด สูญหาย อันเนื่องมาจากกิจกรรมใดๆ