กฎข้อที่ 110 อุปกรณ์กีฬา Rule 110 Sport Equipments
published : 5 Aug 18 8:00 PM https://www.ssat.or.th/?p=4486


อุปกรณ์ทุกอย่างที่สมาคมจัดซื้อให้ ถือเป็นทรัพยสินของสมาคม นักกีฬากีฬามีหน้าที่ดูแลรักษาอุปกณ์อย่างเต็มความสามารถ

Rule 107.1 การยืมอุปกรณ์ทุกชนิดจากสมาคม ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ดูแลอุปกรณ์ทุกครั้ง 

Rule 107.2 วัสดุอุปกรณ์ใดที่สมาคมซื้อและยกให้เป็นของส่วนตัว สมาคมจะแจ้งให้ทราบเป็นกรณีไป หากไม่แจ้ง ให้ถือว่าวัสดุอุปกรณ์นั้นยังคงเป็นของสมาคม

Rule 107.3 ทุกครั้งที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ จะต้องส่งมอบอุปกรณ์เข้าที่บ้านพักของสมาคม พร้อมทำความสะอาดให้เรียบร้อย

Rule 107.4 นักกีฬาที่จงใจไม่ดูแล ปล่อยปละละเลย จนทำให้อุปกรณ์สูญหายหรือชำรุด จะถูกพิจารณาสอบสวน ข้อเท็จจริงจากคณะกรรกการที่สมาคมแต่งตั้งขึ้น และอาจจะต้องชำระค่าเสียหาย อันเกิดจากความละเลยของนักกีฬา

Rule 107.5