คณะกรรมการสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย 2559 – 2563 (2016-2020)
published : 15 Aug 18 7:07 AM https://www.ssat.or.th/?p=260


สมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย (Ski and Snowboard Association of Thailand: SSAT) ได้รับจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559

รายชื่อคณะกรรมการ สมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย 2559 – 2563 

ชื่อคณะกรรมการ ตำแหน่ง
(1) นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ นายกสมาคม
(2) นายภูมิชาย วิเชียรสิงห์ อุปนายก และเลขาธิการ
(3) นางสาวภนิศา ภู่สอาด กรรมการ
(4) นายวราห์ สุจริตกุล กรรมการ
(5) นางสาวอาริดา ธรรมาณิชานนท์ กรรมการ
(6) นายธรรมศักดิ์ วิบูลสันติ กรรมการ
(7) นายติง อังคสิทธิ์ ประชาสัมพันธ์
(8) นายอยุธยา เอนกฤทธิ์ กรรมการ
(9) นายภูวดล สำเภาเงิน เหรัญญิก
(10) นายศรัณยู อรรถญาณสกุล กรรมการ
(11) นายแพทย์สาโรช สุวรรณสุทธิ กรรมการ
(12) นายสืบ ธาราสิริ เลขาธิการ
(13) นางสาวอัชฌา ล้ำเลิศปัญญา นายทะเบียน
(14) นายหรินารถ ศิริวรรณ กรรมการเทคนิค
   

SKI AND SNOWBOARD ASSOCIATION OF  THAILAND
Board of director 2016-2020

Board of Director Name List Position
(1) Dr. Piyasvasti Amranand President
(2) Poomchai Wichiensingh Vice President, Secretary General
(3) Ms. Panisa Pusard Board Committee
(4) Mr. Varah Sucharitakul Board Committee
(5) Ms. Arida Thammanichanon Board Committee
(6) Mr. Thummasak Vibulsunti Board Committee
(7) Mr. Ting Angkasith Public Relations
(8) Mr. Ayutthaya Aneklit Board Committee
(9) Mr. Phuwadol Samphaongoen Treasurer
(10) Mr. Saranyu Adhyanasakul Board Committee
(11) Mr. Saroj Suvanasuthi Board Committee
(12) Mr. Sueb Tarasiri Deputy Secretary General
(13) Ms. Atcha Lamlertpanya Board Committee
(14) Mr. Harinat Siriwan Technical director
   

Reference

อ้างอิง

หนังสือรับรองจาก กกท 2018
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ SSAT 9/2560
หนังสือรับรองจากกกท 2/2017
รายงานการประชุม SSAT 7-2560 (7.4.60) New Letter
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ SSAT 1/2017
หนังสือรับรองจาก กกท 1/2017