คณะกรรมการสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย
published : 15 Aug 18 7:07 AM https://www.ssat.or.th/?p=260


สมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย (Ski and Snowboard Association of Thailand: SSAT) ได้รับจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559

รายชื่อคณะกรรมการ สมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย 2564 – 2567

ชื่อคณะกรรมการ ตำแหน่ง
(1) นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ นายกสมาคม
(2) นายวราห์ สุจริตกุล อุปนายก คนที่ 1
(3) นายไชยยศ จิรเมธากร อุปนายก คนที่ 2
(4) นายศรัณยู อรรถญาณสกุล กรรมการ
(5) นางสาวอาริดา ธรรมาณิชานนท์ กรรมการ
(6) นายอยุธยา เอนกฤทธิ์ กรรมการ
(7) นายแพทย์สาโรช สุวรรณสุทธิ กรรมการ
(8) นายธรรมศักดิ์ วิบูลสันติ กรรมการ
(9)  นายจิติศักดิ์ นิติพิสานนท์ กรรมการ
(10) นายติง อังคสิทธิ์ ประชาสัมพันธ์
(11) นายภูวดล สำเภาเงิน เหรัญญิก
(12) นายหรินารถ ศิริวรรณ กรรมการเทคนิค
(13) นางสาวสุปิยา งามฮุย นายทะเบียน
(14) นายสืบ ธาราสิริ เลขาธิการ

อ้างอิง

หนังสือรับรองจาก กกทปี 2020
หนังสือรับรองจาก กกท 2018
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ SSAT 9/2560
หนังสือรับรองจากกกท 2/2017
รายงานการประชุม SSAT 7-2560 (7.4.60) New Letter
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ SSAT 1/2017
หนังสือรับรองจาก กกท 1/2017


นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์
นายกสมาคม
 
นายวราห์ สุจริตกุล
อุปนายก คนที่ 1
  ไชยยศ จิรเมธากร
อุปนายก คนที่ 2
 
นายหรินารถ ศิริวรรณ
กรรมการเทคนิค
นายศรัณยู อรรถญาณสกุล
กรรมการ
นางสาวอาริดา ธรรมาณิชานนท์
กรรมการ


นายจิติศักดิ์ นิติพิสานนท์
กรรมการ
นายติง อังคสิทธิ์
ประชาสัมพันธ์
นายอยุธยา เอนกฤทธิ์
กรรมการนายแพทย์สาโรช สุวรรณสุทธิ
กรรมการ
นายธรรมศักดิ์ วิบูลสันติ
กรรมการ
นางสาวสุปิยา งามฮุย
นายทะเบียน

นายสืบ ธาราสิริ
เลขาธิการ

นายภูวดล สำเภาเงิน
เหรัญญิก