ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 (ครั้งที่ 5)
published : 23 Feb 19 10:04 AM https://www.ssat.or.th/?p=1465


คณะกรรมการสมาคมสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทยได้มีมติให้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ในวันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 211 อาคารราชมังคลากีฬาสถาน การกีฬาแห่งประเทศไทย

เริ่มลงทะเบียนเวลา 9.00 – 10.00 น. โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1           เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2           เรื่องรับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี 2561

ระเบียบวาระที่ 3           เรื่องแถลงกิจการที่ผ่านมาในรอบปี 2560

ระเบียบวาระที่ 4           เรื่องรับรองงบการเงินปี 2560

ระเบียบวาระที่ 5           เรื่องแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2561

ระเบียบวาระที่ 6           เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

สมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย จึงขอเรียนเชิญท่านสมาชิกสามัญ และสมาชิกวิสามัญ เข้าร่วมการประชุมตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว หากขัดข้องประการใดกรุณาแจ้งให้ทางสมาคมทราบล่วงหน้า

SSAT_General_Assembly_2019.pdf

SSAT_General_Assembly_2019_attach.pdf