ประชุมใหญ่สามัญ สมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563
published : 10 Apr 19 3:32 PM https://www.ssat.or.th/?p=2436


คณะกรรมการสมาคมสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทยได้มีมติให้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2563 เวลา 11.00 น.(ลงทะเบียนเวลา 10:00-11.00 น.) ณ ห้องประชุมชั้น 18 บริษัท พีทีทีโกลบอลเคมิคอล จำกัด (มหาชน) อาคาร ENCO A ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

เรียน    กรรมการสมาคม/สมาชิกกิตติมศักดิ์/สมาชิกสามัญ/สมาชิกวิสามัญ

สิ่งที่ส่งมาด้วย    1. แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 ฉบับ
2. หนังสือมอบอำนาจ จำนวน 1 ฉบับ
3. แผนที่ตั้งบริษัท พีทีทีโกลบอลเคมิคอล จำกัด มหาชน (จำนวน 1 ฉบับ)
4. มาตรการการจัดประชุมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19

เพื่อให้เป็นไปตามข้อ 29 ของข้อบังคับสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2562 สมาคมกีฬาสกีฯจะจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2563 เวลา 11.00 น.(ลงทะเบียนเวลา 10:00-11.00 น.) ณ ห้องประชุมชั้น 18 บริษัท พีทีทีโกลบอลเคมิคอล จำกัด (มหาชน) อาคาร ENCO A ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร  โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1          เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2          เรื่องรับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี 2562

ระเบียบวาระที่ 3          เรื่องแถลงกิจการที่ผ่านมาในรอบปี 2562

ระเบียบวาระที่ 4           เรื่องอนุมัติงบการเงินประจำปี 2562

ระเบียบวาระที่ 5          เรื่องการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2563

ระเบียบวาระที่ 6          เรื่องเลือกตั้งนายกสมาคม

ระเบียบวาระที่ 7          เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

          สมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย จึงขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมการประชุมตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว โดยขอให้ท่านที่มีความประสงค์จะเข้าประชุมด้วยตนเองปฏิบัติตาม แนวทางและมาตรการ การประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทยเพื่อความปลอดภัยภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“Covid-19”) ดังรายละเอียดในส่งที่ส่งมาด้วย 4 และเนื่องจากจะต้องมีการจัดที่ประชุมที่มีการรักษาระยะห่างตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข จึงขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่มีความประสงค์จะเข้าประชุมด้วยตนเองยืนยันการเข้าร่วมประชุมกับผู้จัดการประชุมภายในวันที่ 22 เมษายน 2563 ที่เบอร์โทรศัพท์ 081 920 1700

หนังสือเชิญสมาชิกสามัญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 v004

 

รายงานการประชุม

รายงานการประชุมใหญ่สามัญ SSAT 2563 v003