ข้อบังคับสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย 2019
published : 16 Jun 19 11:38 AM https://www.ssat.or.th/?p=1648


ข้อบังคับสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย

พ.ศ. ๒๕๖๒

——————–

ข้อ  ๑   ข้อบังคับนี้เรียกว่า ”ข้อบังคับสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๒”

ข้อ  ๒   ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ได้รับการจดทะเบียนจากนายทะเบียนสมาคมกีฬาประจำกรุงเทพมหานคร

SSAT_Statute_2019