การขึ้นทะเบียนนักกีฬาประจำจังหวัด และ การจัดตั้งชมรมกีฬาประจำจังหวัด

มาสรุปให้ฟังง่ายๆ ก่อน ว่าจะ ขึ้นทะเบียนนักกีฬาประจำจังหวัดกันไปทำไม? ตอบ: นักกีฬาที่จะเข้าร่วมการแข่งขันในมหกรรมกีฬาแห่งชาติ กีฬาเยาวชนแห่ง ต้องเป็นนักกีฬาตัวแทนจังหวัดเท่านั้น (*** ต้องขึ้นทะเบียนล่วงหน้า 6 เดือนก่อนถึงการแข่งขัน ***) นักกีฬาสามารถขอขึ้นทะเบียนด้วยตัวเองโดยตรงที่สมาคมกีฬาจังหวัดได้ แต่โดยมาก ถ้ามีชมรมและให้ชมรมเป็นผู้ดำเนินการให้จะง่ายกว่า เพราะตอนกรอกข้อมูลชนิดกีฬาในแบบฟอร์มสมัคร จังหวัดก็จะถามความเห็นมาที่ชมรมกีฬาประจำจังหวัดอยู่ดี แล้วจะจัดตั้งชมรมกีฬาประจำจังหวัดไปทำไม? ตอบ: ก็เพราะผู้ที่มีสิทธิ์ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันในมหกรรมกีฬาแห่งชาติ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ คือ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดมีสิทธิ์ที่จะพิจารณาส่งแข่งด้วยตัวเอง หรือ (ส่วนมาก) ก็จะส่งเรื่องให้ชมรมกีฬาจังหวัด เป็นผู้พิจารณา (1 จังหวัด 1 ชมรมกีฬา) ซึ่งถ้าจัดตั้งชมรมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดจังหวัด สำเร็จ ชมรมนี้จะมีหน้าที่ดังนี้ 1. เป็นผู้จัดเตรียมและยื่นเอกสาร ขึ้นทะเบียนนักกีฬาประจำจังหวัด ให้กับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด 2. พิจารณารายชื่อนักกีฬาส่งแข่งขัน ตามโควต้าร์ที่ทางสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดมอบให้ 3. พิจารณาจัดการแข่งขันคัดเลือกตัวนักกีฬาโดยของบประมาณจากทางจังหวัดมาบริหารจัดการ 4. สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด หรือ กกท จังหวัด หากมีจัดกิจกรรมหรือมีการสนับสนุนใดๆ ก็จะประสานผ่านทางชมรมเป็นหลัก 5. หากมีงบประมาณอุดหนุนทั้งระดับจังหวัดและระดับประเทศ ก็จะผ่านมาที่ชมรมกีฬาเป็นหลัก เมื่อทราบรายละเอียดและสิทธิ์ประโยชน์เบื้องต้นกันแล้ว ก็มาทำรายละเอียดกันเลย *****************************   การขึ้นทะเบียนนักกีฬาสังกัดสมาคมกีฬาจังหวัด … Continue reading การขึ้นทะเบียนนักกีฬาประจำจังหวัด และ การจัดตั้งชมรมกีฬาประจำจังหวัด