ความแตกต่าง กีฬาเยาวชนแห่งชาติ กับ กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ
published : 12 Dec 20 12:32 PM https://www.ssat.or.th/?p=4031


กีฬาเยาวชนแห่งชาติ 
เจ้าของเกมส์คือ การกีฬาแห่งประเทศไทย 

ส่งแข่งขันได้ที่ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด จากนั้นสมาคมกีฬาจังหวัดจะส่งเรื่องประสานกับ กกท จังหวัด
ข้อบังคับกีฬาแห่งชาติ-2550    ข้อบังคับกีฬาเยาวชนแห่งชาติ-2550

 

กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ
เจ้าของเกมส์คือ กรมพลศึกษา 

ส่งแข่งขันได้ที่ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด (ทกจ)

ประกาศกรมพลศึกษา ระเบียบกรมพลศึกษาล