ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 (ครั้งที่ 7)
published : 17 Mar 21 4:27 PM https://www.ssat.or.th/?p=3215


เลื่อนการประชุมใหญ่ออกไปโดยไม่มีกำหนด เนื่องจากสถานการณ์ Covid 19

คณะกรรมการสมาคมสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทยได้มีมติให้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ในวันพฤหัสที่ 28 เมษายน 2563 เวลา 13.00 น.(ลงทะเบียนเวลา 10:00-11.00 น.) ณณ ห้องประชุมชั้น 18 บริษัท พีทีทีโกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
อาคาร ENCO A ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

เรียน    กรรมการสมาคม/สมาชิกกิตติมศักดิ์/สมาชิกสามัญ/สมาชิกวิสามัญ

สิ่งที่ส่งมาด้วย    1. แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 ฉบับ
2. หนังสือมอบอำนาจ จำนวน 1 ฉบับ
3. แผนที่ตั้ง โรงแรมรอยัล ปริ้นเซส หลานหลวง จำนวน 1 ฉบับ
4. มาตรการการจัดประชุมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19

เพื่อให้เป็นไปตามข้อ 29 ของข้อบังคับสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2562 สมาคมกีฬาสกีฯจะจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ในวันพฤหัสที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น.(ลงทะเบียนเวลา 10:00-11.00 น.) ณ ณ ห้องประชุมชั้น 18 บริษัท พีทีทีโกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) อาคาร ENCO A ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร
โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1          เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2          เรื่องรับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี 2563

ระเบียบวาระที่ 3          เรื่องแถลงกิจการที่ผ่านมาในรอบปี 2563

ระเบียบวาระที่ 4           เรื่องอนุมัติงบการเงินประจำปี 2563

ระเบียบวาระที่ 5          เรื่องการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2564

ระเบียบวาระที่ 6          เรื่องเปลี่ยนแปลงข้อบังคับสมาคม

ระเบียบวาระที่ 7          เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

          สมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย จึงขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมการประชุมตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว โดยขอให้ท่านที่มีความประสงค์จะเข้าประชุมด้วยตนเองปฏิบัติตาม แนวทางและมาตรการ การประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทยเพื่อความปลอดภัยภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“Covid-19”) ดังรายละเอียดในส่งที่ส่งมาด้วย 4 และเนื่องจากจะต้องมีการจัดที่ประชุมที่มีการรักษาระยะห่างตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข จึงขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่มีความประสงค์จะเข้าประชุมด้วยตนเองยืนยันการเข้าร่วมประชุมกับผู้จัดการประชุมภายในวันที่ 27 เมษายน 2564 ที่เบอร์โทรศัพท์ 081 920 1700

================================

การประชุม

สมาชิกที่มาประชุมด้วยตัวเอง  6  เสียง

นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์           นายกสมาคม /สมาชิกสามัญ

นายติง อังคสิทธิ์                     ประชาสัมพันธ์ /สมาชิกสามัญ

นายอยุธยา เอนกฤทธิ์                               กรรมการ /สมาชิกสามัญ

นายภูวดล สำเภาเงิน เหรัญญิก /สมาชิกสามัญ

นายสืบ ธาราสิริ                     เลขาธิการ /สมาชิกสามัญ

ชมรม Thai Ski and Snowboard Club           สมาชิกสามัญ
(ผู้บริหาร นายติง อังคสิทธิ์ )

สมาชิกที่ไม่มาประชุมแต่มอบอำนาจ จำนวน 14 เสียง

นายวราห์ สุจริตกุล อุปนายกสมาคม/สมาชิกสามัญ (ผ่าน MS Team)

(มอบอำนาจให้ นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์)

นายศรัณยู อรรถญาณสกุล กรรมการ/สมาชิกสามัญ (ผ่าน MS Team)

(มอบอำนาจให้ นายอยุธยา เอนกฤทธิ์)

นายธรรมศักดิ์ วิบูลสันติ                     กรรมการ /สมาชิกสามัญ (ผ่าน MS Team)

(มอบอำนาจให้ นายสืบ ธาราสิริ)

นายหรินารถ ศิริวรรณ กรรมการเทคนิค/สมาชิกสามัญ (ผ่าน MS Team)

(มอบอำนาจให้ นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์)

นางสาวอาริดา ธรรมาณิชานนท์ กรรมการ /สมาชิกสามัญ (ผ่าน MS Team)

(มอบอำนาจให้ นายติง อังคสิทธิ์)

นางสาวรุ่งนภา ธาราสิริ           สมาชิกสามัญ (ผ่าน MS Team)

(มอบอำนาจให้ นายสืบ ธาราสิริ)

นางสาวสุปิยา งามฮุย นายทะเบียน /สมาชิกสามัญ (ผ่าน MS Team)

(มอบอำนาจให้ นายติง อังคสิทธิ์)

นายแพทย์สาโรช สุวรรณสุทธิ กรรมการ/สมาชิกสามัญ   (ผ่าน MS Team)
(มอบอำนาจให้ นายติง อังคสิทธิ์)

ชมรม Thai Snowsport Club of AUSTRALIA สมาชิกสามัญ               (ผ่าน MS Team)

(ผู้บริหาร นายหรินาถ ศิริวรรณ มอบอำนาจให้ มอบอำนาจให้ นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์)

นอ.วีรภัทร์ ชยาเมธิสุรัตน์ สมาชิกสามัญ (ผ่าน MS Team)

(มอบอำนาจให้ นายสืบ ธาราสิริ)

นาย ฤทธิชัย ฉัตรชะวะโชติ สมาชิกสามัญ (ผ่าน MS Team)

(มอบอำนาจให้ นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์)

นางสาว ทิพวรรณ ภู่ระยับ สมาชิกสามัญ (ผ่าน MS Team)      

(มอบอำนาจให้ นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์)

นายไชยยศ จิรเมธากร สมาชิกสามัญ (ผ่าน MS Team)      

(มอบอำนาจให้ นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์)

นายจิติศักดิ์ นิติพิสานนท์           สมาชิกสามัญ (ผ่าน MS Team)

(มอบอำนาจให้ นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์)

สมาชิกสามัญที่ไม่ได้เข้าร่วมการประชุมและมีสิทธิลงคะแนน จำนวน 1 เสียง

นายเสริมชัย ปัทมดิลก           สมาชิกสามัญ

สมาชิกสามัญที่ไม่ได้เข้าร่วมการประชุมและไม่มีสิทธิลงคะแนน จำนวน 4 เสียง

นางสาวอัชฌา ล้ำเลิศปัญญา สมาชิกสามัญ

นายธีรนนท์ ล้ำเลิศปัญญา สมาชิกสามัญ

นายชยุต ตุลยนิติกุล                                  สมาชิกสามัญ

 

ผู้เข้าร่วมประชุม

นางสาวรุ้งรัชฎา ขาวคม ผู้แทนการกีฬาแห่งประเทศไทย (ผ่าน MS Team)   

นางสาวปวรรัตน์ จัดคน เจ้าหน้าที่สมาคมฯ (ผ่าน MS Team) 

นางสาวสารินี รักนาควร เจ้าหน้าที่สมาคมฯ (ผ่าน MS Team) 

 

รายงานการประชุมใหญ่สามัญ SSAT 2564 005

SSAT%20Report%202020%20FINAL.pdf