ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565
published : 10 Apr 22 8:14 PM https://www.ssat.or.th/?p=3536


เรื่อง     ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565

เรียน    คณะกรรมการสมาคม/สมาชิกกิตติมศักดิ์/สมาชิกสามัญ

สิ่งที่ส่งมาด้วย    1. แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม                                     จำนวน 1 ฉบับ
2. หนังสือมอบอำนาจ                                               จำนวน 1 ฉบับ
3. มาตรการการจัดประชุมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19

ด้วยสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย จะจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ในวันศุกร์ ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 10:00 – 12:00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ  7 รอบ พระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 เริ่มลงทะเบียนเวลา 09:30 น. โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1           เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2           เรื่องรับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี 2564

ระเบียบวาระที่ 3           เรื่องแถลงกิจการที่ผ่านมาในรอบปี 2564

ระเบียบวาระที่ 4            เรื่องอนุมัติงบการเงินประจำปี 2564

ระเบียบวาระที่ 5           เรื่องการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2565

ระเบียบวาระที่ 6           เรื่องพิจารณาแก้ไขข้อบังคับสมาคม

ระเบียบวาระที่ 7           เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

สมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย จึงขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมการประชุมตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว

 

หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญ