โครงการ Youth Sport Leaders Training Camp 2022
published : 25 Oct 22 1:34 PM https://www.ssat.or.th/?p=3925


โครงการ Youth Sport Leaders Training Camp 2022 ซึ่งเป็นโครงการของคณะกรรมการโอลิมปิกนานาชาติ (IOC) โดยการสนับสนุนของกองทุนสงเคราะห์โอลิมปิกระหว่างประเทศ (OS) ที่สมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับ สถาบันวิทยาการโอลิมปิค ไทย (TOA) ในคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (NOCT) ได้จัดขึ้นในระหว่าง วันที่ 25 – 26 ตุลาคม พ.ศ.2565 ณ. โรงแรมแซน จังหวัดราชบุรีโดยมีเยาวชนหญิงและชายอายุไม่เกิน 18 ปี สังกัดสมาคมสกีและสโนบอร์ดแห่งประเทศไทย เป็นกลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับความรู้ ความเข้าใจ และ
ประสบการณ์ต่างๆที่เกี่ยวกับอุดมการณ์โอลิมปิก (Olympism) ยุทธศาสตร์โอลิมปิก (Olympic Movement) และค่านิยมโอลิมปิก (Olympic Values) ซึ่งจะเป็นฐานขององค์ความรู้สู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมที่จะนำไปสู่การใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพในสังคมอย่างสันติสุข เนื้อหาในเอกสารฉบับนี้จะนำเสนอในรูปแบบของ power point เพื่อประกอบการบรรยายจากเอกสารที่สถาบันวิทยาการโอลิมปิคไทย ได้จัดทำเป็นรูปเล่ม เพื่อให้ เยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการ Youth Sport Leaders Training Camp 2022 ทุกคนได้นำไปศึกษา และเพื่อการ ค้นพบสาระใหม่ๆที่สามารถนำไปใช้ควบคู่กับกีฬาสกีและสโนบอร์ด ได้อย่างลงตัว
สำหรับเนื้อหาที่ปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบการถ่ายทอดความรู้ในเล่มนี้ จะประกอบด้วย
1. รายละเอียดการจัดกิจกรรม Youth Sport Leaders Training Camp 2022
2. กำหนดการการจัดกิจกรรม Youth Sport Leaders Training Camp 2022
3. หลักพื้นฐานของอุดมการณ์โอลิมปิก
4. นักกีฬาในฐานะศูนย์รวมของยุทธศาสตร์โอลิมปิก
5. การปกป้องนักกีฬาเยาวชน
6. Olympic Games
7. อุดมการณ์โอลิมปิกกับยูธโอลิมปิกเกมส์ (Olympism & Youth Olympic Games)
8. ทำไมต้องมวยไทยในสถานศึกษา
9. ห่างไกลสารต้องห้าม – ด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์การกีฬา
10. องค์กรยุทธศาสตร์โอลิมปิก (Olympic Movement Organization)
11. สัญลักษณ์โอลิมปิก (Olympic Symbols)