บริจาค สมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดฯ หักลดหย่อนภาษี 2 เท่า
published : 4 Jun 23 11:19 AM https://www.ssat.or.th/?p=4213


ครม.เห็นชอบมาตรการภาษีจูงใจผู้บริจาคเพื่อสนับสนุนกีฬา

น.ส. รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 7 มี.ค. 66 ได้อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่…) พ.ศ…. (มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการกีฬา) โดยมีสาระสำคัญ เป็นการกำหนดสิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป์ แก่ผู้บริจาคที่เป็นบุคคลธรรมดา หรือ บริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล

สำหรับการบริจาคเงินหรือทรัพย์สินเพื่อสนับสนุนการกีฬา ให้แก่

1) การกีฬาแห่งประเทศไทย
2) คณะกรรมการกีฬาจังหวัด
3) สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด
4) สมาคมกีฬาที่ใช้คำว่า “แห่งประเทศไทย” (เช่น สมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย สมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทย สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย เป็นต้น) หรือกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ และ
5) กรมพลศึกษา

โดยให้หักลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า ของจำนวนเงินบริจาค ในกรณีบุคคลธรรมดาเมื่อรวมกับเงินบริจาคอื่นตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามความในประมวลรัษฎากรกำหนดให้ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นจำนวน 2 เท่าแล้ว จะต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินได้พึงประเมินหลังจากหักค่าใช้จ่ายและหักลดหย่อน ส่วนกรณีบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สามารถหักรายจ่ายได้ 2 เท่า ไม่ว่าจะได้จ่ายเป็นเงินหรือทรัพย์สิน แต่เมื่อรวมกับรายจ่ายบริจาคอื่นแล้วจะต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของกำไรสิทธิก่อนหักรายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะหรือเพื่อการสาธารณประโยชน์และเพื่อการศึกษา

พร้อมกับให้ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป์ให้แก่บุคคลธรรมดาและบริษัทห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสำหรับการโอนทรัพย์สิน การขายสินค้า หรือการกระทำตราสารอันเนื่องมาจากการบริจาคให้แก่หน่วยรับบริจาคเพื่อสนับสนุนการกีฬาด้วย

https://www.thaigov.go.th/infographic/contents/details/6824

 

วิธีตรวจสอบผลการบริจาค e-Donation 

1. เข้าเว็บกรมสรรพากร https://rd.go.th/

2. กดตรวจสอบเงินบริจาค

3. ตัวอย่างการหารายชื่อสมาคม

4. เลือกตรวจสอบข้อมูลการบริจาคของตัวเอง

 

5. หลังจาก Login ก็จะมีรายการบริจาคขึ้น

 

อ้างอิงข่าวของ สรรพากร

ครม.เห็นชอบมาตรการภาษีจูงใจผู้บริจาคเพื่อสนับสนุนกีฬา

ผู้ว่าการ กกท. เผยมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนกีฬา สามารถใช้สิทธิหักลดหย่อนหรือหักรายจ่ายได้ 2 เท่า

https://www.rd.go.th/fileadmin/user_upload/news/2566thai/news19_2566.pdf