คณะกรรมการสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย 2564 – 2567 (2021-2024)
published : 13 Jul 23 9:15 AM https://www.ssat.or.th/?p=4294


สมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย (Ski and Snowboard Association of Thailand: SSAT) ได้รับจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559

รายชื่อคณะกรรมการ สมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย 2564 – 2567

ชื่อคณะกรรมการ ตำแหน่ง
(1) นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ นายกสมาคม
(2) นายวราห์ สุจริตกุล อุปนายก คนที่ 1
(3) นายไชยยศ จิรเมธากร อุปนายก คนที่ 2
(4) นายฐิติวัฒก์ อรรถญาณสกุล กรรมการ
(5) นางสาวอาริดา ธรรมาณิชานนท์ กรรมการ
(6) นายอยุธยา เอนกฤทธิ์ กรรมการ
(7) นายแพทย์สาโรช สุวรรณสุทธิ กรรมการ
(8) นายธรรมศักดิ์ วิบูลสันติ กรรมการ
(9)  นายจิติศักดิ์ นิติพิสานนท์ กรรมการ
(10) นายเสริมชัย ปัทมดิลก กรรมการ
(11) นายติง อังคสิทธิ์ ประชาสัมพันธ์
(12) นายภูวดล สำเภาเงิน เหรัญญิก
(13) นายหรินารถ ศิริวรรณ กรรมการเทคนิค
(14) นางสาวสุปิยา งามฮุย นายทะเบียน
(15) นายสืบ ธาราสิริ เลขาธิการ

SKI AND SNOWBOARD ASSOCIATION OF  THAILAND
Board of director 2021 – 2024

Board of Director Name List Position
(1) Dr. Piyasvasti Amranand President
(2) Mr. Varah Sucharitakul Vice President
(3) Mr. Chaiyos Chirametakorn Vice President
(4) Mr. Thitiwatk Adhyanasakul Board Committee
(5) Ms. Arida Thammanichanon Board Committee
(6) Mr. Ayutthaya Aneklit Board Committee
(7) Mr. Saroj Suvanasuthi Board Committee
(8) Mr. Thummasak Vibulsunti Board Committee
(9) Mr. Jitisak Nitipisanon Board Committee
(10) Mr. Sermchai Putamadilok Board Committee
(11) Mr. Ting Angkasith Public Relations
(12) Mr. Phuwadol Samphaongoen  Treasurer
(13) Mr. Harinat Siriwan Technical director
(14) Ms. Supiya Ngamhui Registrar
(15) Mr. Sueb Tarasiri Secretary General

Reference

อ้างอิง

SSAT Comittee 06 2021
หนังสือรับรองจาก กกทปี 2020
หนังสือรับรองจาก กกท 2018
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ SSAT 9/2560
หนังสือรับรองจากกกท 2/2017
รายงานการประชุม SSAT 7-2560 (7.4.60) New Letter
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ SSAT 1/2017
หนังสือรับรองจาก กกท 1/2017

 

นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์
Dr. Piyasvasti Amranand
นายกสมาคม

 
นายวราห์ สุจริตกุล
Mr. Varah Sucharitakul
อุปนายก คนที่ 1
  ไชยยศ จิรเมธากร
Mr. Chaiyos Chirametakorn
อุปนายก คนที่ 2
 
นายหรินารถ ศิริวรรณ
Mr. Harinat Siriwan
กรรมการเทคนิค
นายศรัณยู อรรถญาณสกุล
Mr. Saranyu Adhyanasakul
กรรมการ
นางสาวอาริดา ธรรมาณิชานนท์
Ms. Arida Thammanichanon
กรรมการ


นายเสริมชัย ปัทมดิลก
Mr. Sermchai Putamadilok
กรรมการ
นายติง อังคสิทธิ์
Mr. Ting Angkasith
ประชาสัมพันธ์
นายอยุธยา เอนกฤทธิ์
Mr. Ayutthaya Aneklit
กรรมการ


 

นายแพทย์สาโรช สุวรรณสุทธิ
Mr. Saroj Suvanasuthi
กรรมการ
นายธรรมศักดิ์ วิบูลสันติ
Mr. Thummasak Vibulsunti
กรรมการ
นายจิติศักดิ์ นิติพิสานนท์
Mr. Jitisak Nitipisanon
กรรมการ

นายภูวดล สำเภาเงิน
Mr. Phuwadol Samphaongoen
เหรัญญิก
นายสืบ ธาราสิริ
Mr. Sueb Tarasiri
เลขาธิการ
นางสาวสุปิยา งามฮุย
Ms. Supiya Ngamhui
นายทะเบียน