นักกีฬาเยาวชนไทยรุ่นเล็ก เข้าโครงการฝึกซ้อมร่วมกับนักกีฬาประเทศเกาหลีใต้ ในชนิดกีฬา Biathalon
published : 26 Dec 23 4:37 PM https://www.ssat.or.th/?p=6265


นักกีฬา
ด.ญ.ณัจฉรียา ญาสมุทร
ด.ช.ดิเรกฤทธิ์ ดวงจำปา
ด.ญ. ขวัญพิชชา อุ่นภิรมย์
ด.ช. กิตติกวินเกษีสม
ด.ช. รัตนพล บำรุงรัตน์
ด.ญ.กฤติญา ปภัสชัยโสภณ

ผู้ฝึกสอน
นายวิมลพัฒน์ แย้มชื่นจิต
นางกมลขัณฑ์ ดวงจำปา