2568 กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 40 จังหวัดชลบุรี (มีนา)
published : 19 Feb 24 6:40 PM https://www.ssat.or.th/?p=3456ผลการประชุมบอร์ด กกท. ครั้งที่ 10/2564  เลือกเจ้าภาพ จัดกีฬาเยาวชน-แห่งชาติ
โดยผลการพิจารณาคัดเลือกฯ มีดังต่อไปนี้
1. เจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39 ( พ.ศ.2567) ได้แก่ จังหวัดราชบุรี
2.เจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 40 ( พ.ศ.2568) ได้แก่ จังหวัดชลบุรี
3. เจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 41 ( พ.ศ.2569) ได้แก่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ทางด้านการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ เห็นชอบให้
จังหวัดจันทบุรี เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 49 ( พ.ศ.2567) และ
จังหวัดอุดรธานี เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 50 ( พ.ศ.2569)

บอร์ด กกท. ประชุมคัดเลือกเจ้าภาพ จัดกีฬาเยาวชน-แห่งชาติ