ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 (ครั้งที่ 10)
published : 1 Apr 24 4:22 PM https://www.ssat.or.th/?p=6419


เรียน    กรรมการสมาคม/สมาชิกกิตติมศักดิ์/สมาชิกสามัญ/สมาชิกวิสามัญ

เพื่อให้เป็นไปตามข้อ 29 ของข้อบังคับสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2562 สมาคมกีฬาสกีฯจะจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 ในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ  7 รอบ พระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 เริ่มลงทะเบียนเวลา 09:30 น
โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1          เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2          เรื่องรับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี 2566

ระเบียบวาระที่ 3          เรื่องแถลงกิจการที่ผ่านมาในรอบปี 2566

ระเบียบวาระที่ 4           เรื่องอนุมัติงบการเงินประจำปี 2566

ระเบียบวาระที่ 5          เรื่องการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2567

ระเบียบวาระที่ 6          เรื่องเปลี่ยนแปลงข้อบังคับสมาคม

ระเบียบวาระที่ 7          เรื่องเลือกตั้งนายกสมาคม

ระเบียบวาระที่ 8          เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

สมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย จึงขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมการประชุมตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว