กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย Thailand National Universiade Games
published : 9 Apr 20 9:22 AM https://www.ssat.or.th/?p=6362

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เป็นกีฬาที่จัดให้มีการแข่งขันในระดับมหาวิทยาลัยทั่วประเทศจำนวนกว่า 100 มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นภายใน ภายใต้การควบคุมดูแลของคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (กกมท.) โดยมี กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้การสนับสนุน

กีฬาบังคับ 10 ชนิดกีฬาได้แก่ กรีฑา, ว่ายน้ำ, ฟุตบอล, วอลเลย์บอล, บาสเกตบอล, แบดมินตัน, เซปักตะกร้อ, เทควันโด, ฟุตซอล และ เทนนิส

กีฬาเลือกสากล 14 ชนิดกีฬา ได้แก่ กอล์ฟ, เทเบิลเทนนิส, มวยสากลสมัครเล่น, ยิงปืน, ยูโด, รักบี้ฟุตบอล, วอลเลย์บอลชายหาด, เปตอง, คาราเต้, เรือพาย, ยูยิสสู, อีสปอร์ต, คอร์ฟบอล และ จานร่อน

เงื่อนไขการจัดการแข่งขัน
ตามระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ว่าด้วย การจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2559
ข้อที่ 16 ระบุว่า ชนิดกีฬาที่จะจัดให้มีการแข่งขันเพื่อชิงเหรียญรางวัลได้ จะต้องมีมหาวิทยาลัยสมัครเข้าแข่งขันไม่น้อยกว่า 12 มหาวิทยาลัย
ข้อที่ 17 ประเภทกีฬา และรุ่นที่จะจัดให้มีการชิงเหรียญรางวัลได้ ต้องมีมหาวิทยาลัยสมัครเข้าร่วมแข่งขันไม่น้อยกว่า 6 มหาวิทยาลัย

สถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขัน

 1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 2. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 3. มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 4. มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
 5. มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
 6. มหาวิทยาลัยเกริก
 7. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 8. มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 9. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 10. มหาวิทยาลัยคริสเตียน
 11. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 12. มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
 13. มหาวิทยาลัยทักษิณ
 14. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 15. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 16. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 17. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
 18. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 19. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 20. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 21. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
 22. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 23. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 24. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
 25. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 26. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 27. มหาวิทยาลัยธนบุรี
 28. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 29. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 30. มหาวิทยาลัยนครพนม
 31. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
 32. มหาวิทยาลัยนเรศวร
 33. มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 34. มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
 35. มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
 36. มหาวิทยาลัยบูรพา
 37. มหาวิทยาลัยปทุมธานี
 38. มหาวิทยาลัยพะเยา
 39. มหาวิทยาลัยพายัพ
 40. มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 41. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
 42. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 43. มหาวิทยาลัยมหิดล
 44. มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 45. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 46. มหาวิทยาลัยรังสิต
 47. มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
 48. มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
 49. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
 50. มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
 51. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 52. มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
 53. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
 54. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 55. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
 56. มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี
 57. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 58. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 59. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
 60. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 61. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 62. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
 63. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
 64. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 65. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 66. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
 67. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
 68. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 69. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
 70. มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
 71. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
 72. มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
 73. มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
 74. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
 75. มาหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์
 76. มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
 77. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
 78. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 79. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 80. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 81. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
 82. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 83. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
 84. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 85. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
 86. มหาวิทยาลัยรามคําแหง
 87. มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
 88. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 89. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 90. มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 91. มหาวิทยาลัยศิลปากร
 92. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 93. มหาวิทยาลัยสยาม
 94. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 95. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 96. มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 97. มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
 98. มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 99. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 100. ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
 101. วิทยาลัยดุสิตธานี
 102. วิทยาลัยทองสุข
 103. วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์
 104. วิทยาลัยนครราชสีมา
 105. วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
 106. วิทยาลัยพิชญบัณฑิต
 107. สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
 108. สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
 109. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง