บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนานักกีฬาสกีและสโนว์บอร์ด ระหว่าง สมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย และ เทศบาลเมืองฮิกาชิคาวะ จังหวัดฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น
published : 25 Jul 17 11:31 PM https://www.ssat.or.th/?p=694

ด้วยสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย มีภารกิจในการดำเนินงานส่งเสริมสนับสนุน พัฒนา เผยแพร่ และดำเนินกิจกรรมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ด ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยมีเป้าหมายด้านการแข่งขันที่จะส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับนานาชาติ ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว ทางสมาคมมีแนวคิดว่าการที่จะสร้างนักกีฬาที่เข้มแข็ง และมีความสามารถ ควรเริ่มปลูกฝังทักษะ และพัฒนาด้านกีฬาตั้งแต่ยังเป็นเยาวชน ทางสมาคมจึงได้เริ่มประสานหาความร่วมมือกับนานาชาติ และได้เกิดเป็นโครงการความร่วมมือในการพัฒนานักกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดร่วมกัน ระหว่างสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย และเทศบาลเมืองฮิกาชิคาวะ จังหวัดฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น เพื่อความร่วมมือในการส่งเสริม สนับสนุนนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติและเผยแพร่กีฬาฤดูหนาวดังกล่าว

โครงการความร่วมมือในการพัฒนานักกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดร่วมกันแบ่งเป็น  3 ระยะดังนี้

  1. โครงการระยะสั้น สำหรับเยาวชนที่มีอายุไม่เกินชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยความร่วมมือนี้ เทศบาลเมืองฮิกาชิคาวะจะให้การสนับสนุนการฝึกสอนกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแก่เยาวชน และหลักสูตรการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมแก่ผู้สนใจ
  2. โครงการระยะยาว เพื่อมุ่งสู่การเป็นนักกีฬาระหว่างประเทศสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย (ผู้ที่จบมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไป) โดยเทศบาลเมืองฮิกาชิคาวะ จะฝึกสอนนักกีฬาเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติ โดยจัดทำโครงการอบรมแก่นักกีฬาชาวต่างชาติ ซึ่งนักกีฬาจะต้องเข้าเรียนที่โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นในเทศบาลเมืองฮิกาชิคาวะ เพื่อเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น
  3. โครงการฝึกซ้อมก่อนการแข่งขันระดับนานาชาติ โดยเทศบาลเมืองฮิกาชิคาวะ จะให้การสนับสนุนสถานที่สำหรับการเข้าค่ายฝึกซ้อมก่อนการเข้าร่วมแข่งขันระดับนานาชาติที่มีสมาพันธ์สกีนานาชาติ (FIS) เป็นเจ้าภาพ รวมถึงการแข่งขันในประเทศญี่ปุ่น 

ข้อตกลงและค่าใช้จ่าย

  1. โครงการระยะสั้น รวมถึงค่าที่พักและค่าใช้จ่ายในการใช้ลานสกี ทางเทศบาลเมืองฮิกาชิคาวะจะเป็นผู้รับผิดชอบ
  2. โครงการระยะยาวจะต้องปรึกษากันทั้ง 2 ฝ่าย
  3. โครงการฝึกซ้อมก่อนการแข่งขันระดับนานาชาติให้เป็นเงื่อนไขเดียวกับโครงการระยะสั้น
  4. สถานที่สำหรับฝึกซ้อมกีฬาฤดูหนาวและการแลกเปลี่ยนครูผู้ฝึกสอนเทศบาลเมืองฮิกาชิคาวะเป็นผู้ให้การสนับสนุน

 

าพจาก siamsports.co.th

http://www.siamsport.co.th/Sport_Other/170724_072.html

12 Feb 2024 การสอบผู้ฝึกสอนกีฬาสกีและสโนว์บอร์ด
24 Sep 2019 ยกเลิก โครงการพัฒนาครูผู้สอนสกีระดับที่ 1 ครั้งที่ 9/2563 Kiroro, Japan
24 Sep 2019 ยกเลิก โครงการพัฒนาครูผู้สอนสโนว์บอร์ดระดับที่ 1 ครั้งที่ 11/2563 Kiroro, Japan
24 Sep 2019 ยกเลิก โครงการพัฒนาครูผู้สอนสโนว์บอร์ดระดับที่ 1 ครั้งที่ 10/2563 Rusutsu ,Japan
24 Sep 2019 โครงการพัฒนาครูผู้สอนสกีระดับที่ 2 ครั้งที่ 8/2563 Furano, Japan
14 Nov 2018 ประกาศ โครงการพัฒนาครูผู้สอนสกี รุ่นที่ 6/2562
24 Oct 2018 โครงการพัฒนาครูผู้สอนสกี รุ่นที่ 5/2562
25 Sep 2018 โครงการพัฒนาครูผู้สอนสกีและสโนว์บอร์ด รุ่นที่ 4/2562
01 Aug 2018 โครงการฝึกอบรมผู้ฝึกสอนกีฬา กีฬาสกีและสโนว์บอร์ด ระดับพื้นฐาน (Level ๑) Mount Buller, Melbourne, Victoria. Australia
25 Jul 2017 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนานักกีฬาสกีและสโนว์บอร์ด ระหว่าง สมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย และ เทศบาลเมืองฮิกาชิคาวะ จังหวัดฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น