รายการแข่งขันเป้าหมาย
published : 5 Oct 15 11:37 PM https://www.ssat.or.th/?p=3658


รายการแข่งขันที่เป็นเป้าหมายของสมาคมมีดังนี้

1. Olympic Winter Games
2. Winter Youth Olympic Games
3. Asian Winter Game
4. Winter Universiade Games
5. International Schools Games
6. Asian School Game
7. International Children Games