Bootcamp#2 ประกาศโครงการสานฝันเยาวชนสู่กีฬาสกีและสโนบอร์ด รุ่นที่ 2
published : 8 Oct 18 1:13 AM https://www.ssat.or.th/?p=1290
โครงการสานฝันเยาวชนสู่กีฬาสกีและสโนว์บอร์ด รุ่นที่ 2
2019-03-09 - 2019-03-14
SSAT Bootcamp Kiroro #2
Kiroro, Japan
Location Events Category จำนวนผู้ร่วมกิจกรรม ผลการร่วมกิจกรรม
Kiroro, Japan#2 Ski Alpine - Bootcamp
Bootcamp 9 -
Kiroro, Japan#2 Snowboard - Bootcamp
Bootcamp 2 -

ประกาศ สมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย
ที่ 9/2561
เรื่อง โครงการสานฝันเยาวชนสู่กีฬาสกีและสโนบอร์ด รุ่นที่ 2
วันที่ 9-15 มีนาคม 2562 คิโรโระรีสอร์ท ประเทศญี่ปุ่น
************************************

ด้วยสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย จะจัดโครงการสานฝันเยาวชนสู่กีฬาสกีและ สโนบอร์ดครั้งที่ 2 ด้วยความร่วมมือระหว่างสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทยและคิโรโระรีสอร์ท ประเทศญี่ปุ่น

ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2562 ถึง 15 มีนาคม 2562 เป็นจำนวนทั้งสิ้น 7 วัน 6 คืน โดยมีจุดประสงค์สำคัญคือ มุ่งส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและเปิดโอกาสให้กับเยาวชนไทย ได้เข้าถึงกีฬาดังกล่าว สร้างพื้นฐานในการก้าวไปสู่การเรียนรู้กีฬาสกีและสโนว์บอร์ดสู่เส้นทางการเป็นนักกีฬาต่อไป ซึ่งการเรียนการสอนกีฬาในครั้งนี้จะอยู่ภายใต้การควบคุมของผู้ฝึกสอนที่ได้รับใบอนุญาติอย่างถูกต้องจากสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย
1. กำหนดการโครงการ วันที่ 9-15 มีนาคม 2562
2. คุณสมบัติผู้สมัคร
– มีสัญชาติไทยตามหลักฐานทะเบียนราษฎร์ของทางราชการ / ถือสัญชาติไทย และอาศัยอยู่ในประเทศไทย
– อายุ 7-14 ปี ไม่จำกัดเพศ (เกิดระหว่างวันที่ 31 มีนาคม 2548 – 1 เมษายน 2555)
– มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง หรือไม่มีโรคประจำตัวที่มีความเสี่ยงต่อการเล่นกีฬาชนิดนี้ และไม่กระทบความสามารถในการเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการได้ตลอดระยะเวลาที่กำหนด
– สามารถเข้าร่วมการเรียนได้ครบช่วงเวลาการเรียนที่โครงการกำหนด
– สามารถปรับตัวใช้ชีวิตกับผู้อื่นได้ และสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขของสมาคมฯ
– มีผู้ปกครองเดินทางไปดูแลเยาวชนตลอดโครงการจำนวน 1 คนต่อ เยาวชน 1-2 คน

3. จำนวนรับสมัครผู้ร่วมโครงการ
เยาวชนกีฬา สกี จำนวน 20 คน */ สโนบอร์ด จำนวน 10 คน *
(*เยาวชนทุกคนจะต้องมีผู้ปกครองร่วมเดินทางไปด้วย โดยมีผู้ปกครอง 1 คนต่อเยาวชน 1-2 คน)

4. ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ

ค่าใช้จ่ายรวม
– ค่าเดินทางไปกลับ Kiroro – สนามบิน New Chitose Airport
– ที่พัก 6 คืนพร้อมอาหาร 3 มื้อ
– ค่าผู้ฝึกสอนจากสมาคม 9-14 มีนาคม 2562 และค่าประกันเดินทาง (สำหรับเยาวชนและผู้ปกครอง)

ค่าใช้จ่ายไม่รวม
– ตั๋วเครื่องบิน สมาคมจัดหาตั๋วราคาพิเศษจาก Air Asia ในราคา 17,000 บาท (ราคาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง)
– อาหารระหว่างการเดินทาง วันแรกและวันสุดท้าย
– ค่าใช้จ่ายใดๆที่เกิดจากการปฏิบัตินอกเหนือกฏของสนามฝึกซ้อม
– ค่าอุปกรณ์ชำรุดหรือเสียหาย
– ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

การเดินทาง
วันเริ่มโครงการ: วันที่ 9 มีนาคม 2562 เวลา 9.00 น. รวมตัวที่สนามบินชิโตเสะ
วันสิ้นสุดโครงการ: วันที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 15:00 น. รถมาส่งถึงสนามบินชิโตเสะ (ในกรณีที่ผู้ร่วมโครงการเดินทางกลับวันที่ 16 มีนาคมหรือหลังจากนั้น ต้องหาที่พักตั้งแต่คืนวันที่ 15 มีนาคมเอง)

ตัวอย่างการคำนวน
กรณีมีเยาวชนไป 2 ท่าน ผู้ปกครอง 2 ท่าน พักห้องละ 4 คน พักรวมกันห้องเดียว ใช้ราคาในตารางช่องขวาสุด คือ
เยาวชน 2 คนค่าใช้จ่ายคนละ 40,600 บาท x 2 = 81,200 บาท
ผู้ปกครอง 2 คนค่าใช้จ่ายคนละ 30,600 บาท x 2 = 61,200 บาท
รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 142,400 บาท

5. หลักฐานประกอบการสมัคร
1. ใบสมัคร
2. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 1 รูป ไม่เกิน 3 เดือน ถ่ายหน้าตรงพื้นหลังสีขาว
3. สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด (รับรองสำเนาถูกต้อง)
4. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด (รับรองสำเนาถูกต้อง)
5. สำเนาหนังสือเดินทาง 1 ชุด เป็นหน้าที่มีชื่อและรูป (รับรองสำเนาถูกต้อง) มีหนังสือเดินทางตัวจริงที่มีกำหนดอายุพาสปอร์ตต้องไม่ต่ำกว่า 6 เดือนจวบจนวันเดินทางกลับ

6. ใบโอนการชำระเงิน  ชำระค่าใช้จ่ายร่วมโครงการ (ยังไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)โดยโอนเงินเข้าธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี สมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย เลขที่บัญชี 017-8-06023-6 สาขาเอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ (ปตท) ประเภทบัญชี เงินฝากกระแสรายวัน

6. วิธีการสมัครและกำหนดการรับสมัคร
สมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปโดยกรอกใบสมัครได้ที่เวปไซต์สมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย www.ssat.or.th พร้อมแนบหลักฐานการจ่ายเงิน

Link สำหรับสมัครเข้าร่วมโครงการ: https://docs.google.com/forms/d/1HKKDwiNZgfXteUsOIWJ88NVHEsdEEnb97GigY5dcio4

 

** สมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทยขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินหากเกิดการยกเลิกโดยผู้เข้าร่วมโครงการ
* สมาคมจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ รับเอกสารการปฐมนิเทศเพื่อการเตรียมตัวก่อนเดินทางไปเข้าร่วมโครงการ
* หากมีข้อส่งสัยสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : info@ssat.or.th
* ทางสมาคมขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า *

ประกาศ ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2561

AN009 ประกาศบูทแคมป์ ver3