ประกาศคัดเลือกนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลกฤดูหนาว ครั้งที่ 19
published : 8 Oct 18 1:04 AM https://www.ssat.or.th/?p=1283


ประกาศสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย
ฉบับที่ 8/2561
เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกนักกีฬา เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลกฤดูหนาว ครั้งที่ 19
ณ เมือง ครัสโนยาสค์ ประเทศรัสเซีย ระหว่างวันที่ 2-12 มีนาคม ค.ศ. 2019

           ตามที่ สมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทยในฐานะผู้ได้รับการแต่งตั้งจากการกีฬาแห่งประเทศไทย ให้เป็นสมาคมกีฬาที่ดำเนินกิจกรรมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดในนามของประเทศไทย และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลกฤดูหนาว ครั้งที่ 19 ณ เมือง ครัสโนยาสค์ ประเทศรัสเซีย ระหว่างวันที่ 2-12 มีนาคม ค.ศ. 2019 นั้น

 

เพื่อให้การคัดเลือกนักกีฬาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย จึงกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขสำหรับการคัดเลือกนักกีฬาเพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยเพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยพิจารณาส่งรายชื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลกฤดูหนาว ครั้งที่ 19 ดังนี้

1. นักกีฬาที่มีสิทธิ์เข้ากระบวนการคัดเลือก จะต้องมีคุณสมบัติตามกฎของ FISU ดังนี้

1.1 เป็นนักศึกษาซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย วิทยาลัย สถาบันการศึกษา ซึ่งได้รับการจดทะเบียนจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือเป็นนักศึกษา ซึ่งจบการศึกษาในปีการศึกษา พ.ศ. 2560

1.2 ถือสัญชาติไทย

1.3 เกิดระหว่างวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2532 และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2542

2. ชนิดกีฬาที่ทางสมาคมฯ จะทำการส่งเข้าร่วมการแข่งขัน

CROSS-COUNTRY SKIING

– Men Sprint (F)/Ladies Sprint (F)

– Men 10km Individual (C)/Ladies 5km Individual (C)

– Men 10km Pursuit (F)/Ladies 5km Pursuit (F)

– Men 30km Mass Start (F)/Ladies 15 km Mass Start (F)

3. กำหนดการรับสมัคร ตั้งแต่วันประกาศจนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

4. กระบวนการคัดเลือกนักกีฬาตั้งแต่วันที่ 1 – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 โดยคณะกรรมการสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทยจะเป็นผู้คัดเลือกนักกีฬา ผลการพิจารณาโดยคณะกรรมการสมาคมฯ ถือเป็นที่สุด โดยมีรายละเอียดการขั้นตอนการคัดเลือกนักกีฬา ดังนี้

4.1 ส่งผลการแข่งขัน FIS ระหว่างวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 – 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561 แบบ Distance 10 km (หญิง) และ Distance 15 km (ชาย) หรือ ผลการแข่งขันแบบ Sprint

4.2 คณะกรรมการสมาคมฯจะคัดเลือกนักกีฬาหญิง จำนวน 1 คน และนักกีฬาชาย จำนวน 1 คน โดยคัดเลือกจากคะแนน FIS ของนักกีฬาที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ำที่สุด

5. ประกาศผลการคัดเลือกเป็นตัวแทนนักกีฬาทีมชาติไทยภายในวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2562

6. กรอกใบสมัครได้ที่เวปไซต์สมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย www.ssat.or.th กดที่ลิงค์นี้ https://goo.gl/forms/Na3mFoT5n2tdChu62

 

 

ประกาศ ณ วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561

AN008 2018 Team to Winter University Game 2019

Regulations_WU2019_Krasnoyarsk