กฎ SSAT Rule
published : 5 Jul 18 3:18 PM https://www.ssat.or.th/?p=4452

กฎระเบียบต่างๆ ของ สมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย สำหรับบังคับใช้กับนักกีฬา ผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน ผู้ซึ่งเป็นบุคลากร ดำเนินกิจกรรมภายใต้สมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ด เป้าหมายสำคัญของการออกกฎต่างๆ เพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้

1. เพื่อรักษาความเป็นระเบียบของบุคลากรสมาคมฯ
2. เพื่อส่งเสริมให้นักกีฬาสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ด้านกีฬาอย่างเต็มความสามารถ
3. เพื่อป้องกันปัญหา ที่อาจจะเข้ามารบกวนกระบวนการบริหารจัดการด้านกีฬา
ฯลฯ