SSAT BOOT CAMP 2017
published : 2 Jul 17 8:48 AM https://www.ssat.or.th/?p=660


SSAT Boot Camp 2017

โครงการสร้างนักกีฬาเยาวชนสกีและสโนว์บอร์ดรุ่นที่ 1

โดยสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทยร่วมมือกับเทศบาลเมือง ฮิกาชิกาว่า ประเทศญี่ปุ่น

สร้างฝันดันสู่โอลิมปิกฤดูหนาว

รับสมัคร เยาวชนไทย ชาย/หญิง อายุระหว่าง 8-18 ปี (เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2542 – 2552)
จำนวนที่เปิดรับ
ประเภท Ski 15 คน
ประเภท Snowboard 15 คน
ค่าใช้จ่ายร่วมโครงการ 40,000 บาท ต่อคน

ค่าใช้จ่ายนี้ผู้ร่วมโครงการจะได้รับ
– ตั๋วเครื่องบินไปกลับ ไทย-ญี่ปุ่น
– การเดินทางภายในประเทศญี่ปุ่น
– ที่พักและอาหารแบบพื้นฐานสำหรับนักกีฬา
– เสื้อคลุมฝึกซ้อมของสมาคม 1 ตัว
– อุปกรณ์สกีและสโนว์บอร์ดแบบพื้นฐาน (ยืมใช้ระหว่างฝึก)

ผู้ปกครองสามารถร่วมเดินทางในโครงการได้โดยมีค่าใช่จ่าย 60,000 บาท ต่อคน

เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการ 1-22 กรกฎาคม 2560
อบรมเพื่อเข้าร่วมคัดตัวนักกีฬาวันที่ 23 กรกฎาคม 2560
คัดตัวและประกาศผลวันที่ 29 กรกฎาคม 2560 ทางหน้าเว็บไซด์ www.SSAT.or.th
การตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สุด

ชำระเงินค่าเข้าร่วมกิจกรรม 40,000 บาท โดยการบริจาคเงินเข้าสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย ภายในวันที่ 5 สิงหาคม 2560
โดยค่าใช้จ่ายนี้สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า
อ้างถึง: พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๕๙๖) พ.ศ. ๒๕๕๙ มาตรา ๓ (๑)
http://www.rd.go.th/publish/fileadmin/user_upload/kormor/newlaw/596.pdf

เดินทางไปญี่ปุ่นวันที่ 22 -31 ธันวาคม 2560

สนใจเข้าร่วมโครงการติดต่อสอบถามได้ที่ info@ssat.or.th

เอกสารในการสมัครเข้าโครงการ

– ใบสมัคร SSAT BOOT CAMP 2017 Registration Form  กรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วน
– ภาพถ่ายบัตรประชาชนของนักกีฬาและผู้ปกครอง
– ภาพถ่ายสำเนาทะเบียนบ้าน
– ภาพถ่ายหน้าตรงของนักกีฬา ตามมาตรวีซ่า (พื้นหลังขาว)

ส่งมาที่ info@ssat.or.th

รายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ติดตามอัพเดทรายละเอียดได้ที่หน้าเว็บไซด์

www.ssat.or.th/th/2017/07/02/ssat-boot-camp-2017