ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561
published : 30 Mar 18 10:50 PM https://www.ssat.or.th/?p=998


กำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561 ในวันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องเทียร์เตอร์ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ภายในการกีฬาแห่งประเทศไทย เริ่มลงทะเบียนเวลา 8.30 – 9.30 น. โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
ระเบียบวาระที่ ๓ แถลงกิจการที่ผ่านมาในรอบปี 2560
ระเบียบวาระที่ ๔ แถลงบัญชีรายรับ รายจ่าย และบัญชีงบดุล ของปีที่ผ่านมา
ระเบียบวาระที่ ๕ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี
ระเบียบวาระที่ ๖ พิจารณาแก้ไขข้อบังคับสมาคม
ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่นๆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วาระ การประชุมใหญ่สามัญ SSAT ปี 2561 v002

รายงานการประชุมใหญ่SSAT2018