สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ณ การกีฬาแห่งประเทศไทย
published : 22 Jun 18 9:26 PM https://www.ssat.or.th/?p=1030


วันที่20-22 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา

มีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การทบทวนปรับปรุงเกณฑ์การประเมินการบริหารจัดการอย่างมีมาตรฐานตามแนวทางการพัฒนากีฬาเป็นเลิศ ( Model )
โดย การกีฬาแห่งประเทศไทย
ณ โรงแรมแซนด์ ดูนส์ เจ้าหลาว บีช รีสอร์ต จังหวัดจันทบุรี
ทางสมาคมกีฬาสกีสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย
ได้เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ด้วย
ได้สัมมนาในเรื่องการบริหารจัดการโครงสร้าง แผนทธศาสตร์สมาคมกีฬา การพัฒนานักกีฬา การพัฒนาบุคลากรกีฬา การจัดการแข่งขัน
สมาคมกีฬาต่างๆที่ได้ร่วมเข้าสัมมนา ได้พูดคุยออกความคิดเห็น เสนอ ปรับปรุง ให้มีจัดการอย่างมีมาตรฐาน ขึ้นอยู่กับความแตกต่างของประเภทกีฬาแต่ละชนิด เรื่องเป้าหมายของสมาคมกีฬา ผลสำเร็จในปี 2562 และปีต่อๆไป

ผู้เข้าร่วมสัมมนาครั้งนี้ตัวแทนจาก สมาคมกีฬาสกีสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย

มี 3 ท่าน
นายจิติศักดิ์ นิติพิสานนท์
นายรัฐไท ปวนยา
นางสาวปวรรัตน์ จัดคน