คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการปี 2561 (ล่าสุด)
published : 28 Jun 18 4:13 PM https://www.ssat.or.th/?p=1039


คำสั่งคณะกรรมการสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย 

ให้มีการยกเลิกการจัดตั้งคณะกรรมการเดิมที่เคยจัดตั้งมาทั้งหมด และให้จัดตั้งใหม่จำนวน 4 คณะอนุกรรมการดังนี้

คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อเตรียมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย 2019 และกีฬานักเรียนฤดูหนาว 2019

นายหรินารถ ศิริวรรณ ประธานอนุกรรมการ
นายบุญจันทร์ จันเหลือง อนุกรรมการ
นาย จิติศักดิ์ นิติพิสานนท์ อนุกรรมการ
นายภูวดล สำเภาเงิน อนุกรรมการ
นายสืบ ธาราสิริ           อนุกรรมการและเลขานุการ

คณะอนุกรรมการ เทคนิคและการจัดการแข่งขัน 

นายหรินารถ ศิริวรรณ           ประธานอนุกรรมการ
นายอยุธยา เอนกฤทธิ์           รองประธานอนุกรรมการ
นายภูวดล สำเภาเงิน รองประธานอนุกรรมการ
นายสาโรช สุวรรณสุทธิ           อนุกรรมการ
นายติง อังคสิทธิ์ อนุกรรมการ
นายธรรมศักดิ์ วิบูลสันติ อนุกรรมการ
นางสาวอัชฌา ล้ำเลิศปัญญา อนุกรรมการ
นางสาว สุปิยา งามฮุย อนุกรรมการ
นาย จิติศักดิ์ นิติพิสานนท์ อนุกรรมการ
นายสืบ ธาราสิริ           อนุกรรมการและเลขานุการ

คณะอนุกรรมการ การตลาดและสิทธิประโยชน์ผู้สนับสนุน

นายศรัณยู อรรถญาณสกุล           ประธานอนุกรรมการ
นายอยุธยา เอนกฤทธิ์           อนุกรรมการ
นางสาวอาริดา ธรรมณิชานนท์           อนุกรรมการ
นายธรรมศักดิ์ วิบูลสันติ อนุกรรมการ
นายติง อังคสิทธิ์ อนุกรรมการและเลขานุการ

คณะอนุกรรมการค่ายพัฒนานักกีฬา

นางสาวอาริดา ธรรมณิชานนท์ ประธานอนุกรรมการ
นายสาโรช สุวรรณสุทธิ รองประธานอนุกรรมการ
นายศรัณยู อรรถญาณสกุล           รองประธานอนุกรรมการ
นายธรรมศักดิ์ วิบูลสันติ           อนุกรรมการ
นายอยุธยา เอนกฤทธิ์ อนุกรรมการ
นายติง อังคสิทธิ์ อนุกรรมการ
นางสาวอัชฌา ล้ำเลิศปัญญา อนุกรรมการ
นาย จิติศักดิ์ นิติพิสานนท์ อนุกรรมการ
นางสาว สุปิยา งามฮุย อนุกรรมการและเลขานุการ

เอกสารอ้างอิง

คำสั่งที่ 4-8 ยกเลิกและแต่งตั้งคณะอนุฯ2561 (1)