ประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี 2561 (ครั้งที่ 4)
published : 1 Aug 18 9:47 AM https://www.ssat.or.th/?p=1092


เรียน    คณะกรรมการสมาคม/สมาชิกสามัญ
เนื่องจาก การกีฬาแห่งประเทศไทยมีหนังสือปฏิเสธการรับจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ด พ.ศ. ๒๕๖๑ อันเนื่องมาจาก มติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคมฯ มีการขอแก้ไขข้อบังคับข้อที่ ๒๔ ว่า “กรรมการจะต้องประชุมอย่างน้อยปีละสิบสองครั้ง” นั้น ยังไม่สอดคล้องและเป็นไปตามที่ข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ฉบับที่ ๖ ว่าด้วยการควบคุมสมาคมซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเกี่ยวกับการกีฬาหรือการส่งเสริมการกีฬาโดยตรงได้กำหนดไว้ จึงขอให้สมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย ดำเนินการแก้ไขข้อบังคับดังกล่าวให้สอดคล้องและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดไว้

ที่ประชุมคณะกรรมการสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย วันอังคารที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑) จึงได้มีมติให้จัดประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อแก้ไขข้อบังคับดังกล่าวให้ถูกต้อง ในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๘:๐๐ ณ  ร้าน อาหาร ทีเฮ้าส์ สาขาพระราม โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑          เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒          แก้ไขข้อบังคับสมาคมฯ

ระเบียบวาระที่ ๓          เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

สมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย จึงขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมการประชุมตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว หากขัดข้องประการใดกรุณาแจ้งให้ทางสมาคมทราบล่วงหน้า

วาระการประชุมวิสามัญ SSAT คร้งที่ 1 วันที่ 2018-8-20v02