กฎข้อที่ 101 การให้เกียรติผู้อื่น Rule 101 Respect
published : 5 Aug 18 3:48 PM https://www.ssat.or.th/?p=4457


การให้เกียรติคือการให้ความเคารพนับถือและยอมรับในความสามารถของผู้อื่น การใช้กริยาวาจาสุภาพ การรู้จักอ่อนน้อม ถ่อมตน รู้จักแสดงความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น ไม่เห็นแก่ตัว คำนึงถึงผู้อื่นอยู่เสมอ แสดงความเคารพอย่างเหมาะสม รับฟังความคิดเห็นผู้อื่นโดยปราศจากอคติ ไม่ทำให้ผู้อื่นเสียหน้า เอาใจเขามาใส่ใจเรา

Rule 101.1 ปฏิบัติตามคำสั่ง ผู้ฝึกสอน ตามลำดับชั้น หากมีข้อสงสัยให้แจ้งสมาคมเพื่อขอข้อชี้แจงได้

Rule 101.2 สถานะการเป็นทีมชาติ เกิดขึ้นตามภาระกิจนั้นๆ เมื่อจบภาระกิจ ก็จะต้องกลับเข้าสังกัดทีมเดิม ดังนั้น อย่าถือว่าตัวเองเป็นทีมชาติ แล้วไปดูถูกโค้ชทีมจังหวัดตัวเอง หรือดูถูกผู้อื่นเป็นอันขาด

Rule 101.3 ห้ามโกหก

Rule 101.4 พูดคำขอโทษทุกครั้งที่พลาด

Rule 101.5 พร้อมรับคำขอโทษอย่างจริงใจ

Rule 101.6 ห้ามโต้เถียงในที่สาธารณะ หากไม่เห็นด้วย ให้ขอคุยส่วนตัว หรือ ประชุมผู้เกี่ยวข้อง ก่อนตัดสินใจใดๆ ออกไป

Rule 101.7 ห้ามปฏิเสธการตอบคำถามต่อหน้า และข้อความแชท 

Rule 101.8 ห้ามชัดสีหน้า ห้ามเเสดงกิริยา คำพูดที่ไม่สมควรพูดกับคู่สนทนา

Rule 101.9 ห้ามการบูลี่ด้วยคำพูด หรือท่าทาง ต่างๆ ไม่พูดถึงข้อเสียของผู้อื่น เช่น สูง ต่ำ ดำ ขาว สั้น ยาว เชื้อชาติ สัญชาติ และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น

Rule 101.10 การลักขโมยใดๆ ภายในแคมป์ถือเป็นการไม่ให้เกียรติกันอย่างร้ายแรง บทลงโทษคือแบนออกจากสมาคมเท่านั้น เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าเป็นการเข้าใจผิด