รายงานการอบรม โครงการพัฒนาครูผู้สอนสกีและสโนว์บอร์ด รุ่นที่ 3/2561
published : 4 Sep 18 10:25 PM https://www.ssat.or.th/?p=1163


รายงานการอบรม
โครงการพัฒนาครูผู้สอนสกีและสโนว์บอร์ด รุ่นที่ 3/2561

ชื่อโครงการ
โครงการพัฒนาครูผู้สอนสกีและสโนว์บอร์ด สำหรับคนไทยเพื่อคนไทย รุ่นที่ 3/2561
สถานที่
ณ ภูเขาบูลเลอร์ รัฐวิกตอเรีย ประเทศออสเตรเลีย
ในวันที่ 23-31/8/2561

ได้มี การจัดฝึกอบรมครูสอนสกีและสโนว์บอร์ด
โดยสมาคมกีฬาสกีสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย

ควบคุมหลังสูตรโดย
นายหรินารถ ศิริวรรณ
( Alpine Director & International Affair )

ในการอบรมได้แบ่งออกเป็น
สกีระดับที่ 1
สกีระดับที่ 2
สโนว์บอร์ดระดับที่ 1

ในช่วงแรกของการอบรม สภาพอากาศดีทุกวัน
ในวันสุดท้ายของการสอบสกีระดับ 2 ได้มีหิมะตก
ยังคงทำการสอบได้ปกติ จนเสร็จสิ้นการสอบ

สรุปผลการสอบ
ผู้ที่สอบผ่านสกีระดับที่ 1 / มี 1 คน
ผู้ที่สอบผ่านสกีระดับที่ 2 / มี 3 คน
ผู้ที่สอบผ่านสโนว์บอร์ดระดับที่ 1 / มี 2 คน

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมเข้าการอบรมครั้งต่อไป รุ่นที่ 4/2562 จะมีขึ้นในวันที่ 11-14/3/2562 (2019)