ยกเลิก Bootcamp#4 โครงการสานฝันเยาวชนสู่กีฬาสกีและสโนว์บอร์ด รุ่นที่ 4 วันที่ 15-21 มีนาคม 2563
published : 29 Oct 19 2:58 AM https://www.ssat.or.th/?p=1984
ยกเลิก โครงการสานฝันเยาวชนสู่กีฬาสกีและสโนว์บอร์ด รุ่นที่ 4
2020-03-15 - 2020-03-21
Cancel SSAT Bootcamp Kiroro #4
Kiroro, Japan
Location Events Category จำนวนผู้ร่วมกิจกรรม ผลการร่วมกิจกรรม
Kiroro, Japan#4 Ski Alpine - Bootcamp
Bootcamp 10 -
Kiroro, Japan#4 Snowboard - Bootcamp
Bootcamp 0 -

ประกาศ สมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย
ที่    4/2562
เรื่อง โครงการสานฝันเยาวชนสู่กีฬาสกีและสโนว์บอร์ด รุ่นที่ 4
วันที่ 15-21 มีนาคม 2563 ที่ คิโรโระรีสอร์ท ประเทศญี่ปุ่น
************************************

ประกาศยกเลิก อันเนื่องมาจากทางผู้ว่าของจังหวัด Hokkaido ได้ประกาศ state of emergency ส่งผลให้ทางสมาคมไม่สามารถจัดกิจกรรมนี้ได้

https://www.japantimes.co.jp/news/2020/02/28/national/hokkaido-emergency-coronavirus/#.XloyDKgzaMo

 

 

        สมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทยร่วมกับคิโรโระรีสอร์ท จัดโครงการสานฝันเยาวชนสู่กีฬาสกีและสโนบอร์ดครั้งที่ 4 ในวันที่ 15-21 มีนาคม 2563  โดยมีจุดประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้เข้าถึงกีฬาดังกล่าว พร้อมรับการฝึกฝนอย่างถูกต้องและปลอดภัย สร้างพื้นฐานในการก้าวไปสู่การเป็นนักกีฬาต่อไป ซึ่งเป็นการเรียนการสอนโดยผู้ฝึกสอนที่ได้รับใบอนุญาตอย่างถูกต้องจากสมาคมฯ
1. กำหนดการ

วันที่ 15 มี.ค.63          เวลา 10:00 น  ออกเดินทางจากสนามบินชิโตเสะ สู่คิโรโระ รีสอร์ท
                                        เวลา 16:00 น  พบกันที่ห้องประชุม เพื่อไปเช่าอุปกรณ์

วันที่ 16 มี.ค.63          เวลา 08:30 น  พบกันที่ห้องประชุม เพื่อรับฟังรายละเอียดและเปิดโครงการ

                             เวลา 09:00 น  เริ่มการเรียนการสอน

วันที่ 17-20 มี.ค.63     เวลา 08:45 น พบกันที่ห้องประชุม
                                       เวลา 09:00 น เริ่มการเรียนการสอน

วันที่ 20 มี.ค.63          เวลา 16:00 น พบกันที่ห้องประชุม เพื่อรับใบประกาศนียบัตร
          วันที่ 21 มี.ค. 63         เวลา 15:00 น ออกเดินทางกลับสู่สถานีรถไฟซัปโปโรและสนามบินซิโตเสะ

 

2. คุณสมบัติผู้สมัคร

  • มีสัญชาติไทยตามหลักฐานทะเบียนราษฎร์ของทางราชการ / ถือสัญชาติไทย และอาศัยอยู่ในประเทศไทย
  • เยาวชน เกิดระหว่าง ปี พ.ศ. 2548 – 2555
  • มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวที่มีความเสี่ยงต่อการเล่นกีฬาชนิดนี้
  • สามารถเข้าร่วมการเรียนได้ครบช่วงเวลาการเรียนที่โครงการกำหนด
  • สามารถปรับตัวใช้ชีวิตกับผู้อื่นได้ และสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขของสมาคมฯ
  • มีผู้ปกครองเดินทางไปดูแลเยาวชนตลอดโครงการจำนวน 1 คนต่อ เยาวชน 1-2 คน
  • ต้องมีประกันอุบัติเหตุที่คลอบคลุมการเล่นกีฬาสกี/สโนว์บอร์ด ในระหว่างเข้าร่วมโครงการ

3. จำนวนรับสมัครผู้ร่วมโครงการ

  • เยาวชน สกี จำนวน 20 คน ( เกิดระหว่าง ปี พ.ศ. 2548 – 2555 )
  • เยาวชนสโนบอร์ด จำนวน 5 คน ( เกิดระหว่าง ปี พ.ศ. 2548 – 2555 )

 

4. ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ แบ่งเป็น 3 ส่วน

ส่วนที่ 1 ค่าที่พัก – ค่าเดินทางภายในญี่ปุ่น – ค่าอาหาร – ค่าสมัครเรียน (ชำระที่สมาคม)
ส่วนที่ 2 ค่าลิฟท์ – ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ (ชำระที่ลานสกี)
ส่วนที่ 3 ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับสนามบินชิโตเสะ (ชำระกับสายการบิน)

 

ส่วนที่ 1 ค่าที่พัก – เดินทาง – อาหาร

  แบบที่ 1
ผู้ใหญ่ 1 เด็ก 1
แบบที่ 2
ผู้ใหญ่ 2 เด็ก 1
แบบที่ 3
ผู้ใหญ่ 1 เด็ก 2
แบบที่ 4
ผู้ใหญ่ 2 เด็ก 2
ค่าที่พักผู้ใหญ่คนที่ 1 33,210 33,210 33,210 33,210
ค่าที่พักผู้ใหญ่คนที่ 2   33,210   33,210
ค่าที่พักเด็กคนที่ 1 33,210 10,890 33,210 10,890
ค่าที่พักเด็กคนที่ 2     10,890 10,890
ค่าเดินทาง สนามบินชิโตเสะ ไปกลับ
คิโรโระ รีสอร์ท คนละ 3,100 บาท
6,200 9,300 9,300 12,400
ค่าสมัครเรียน คนละ 12,500 บาท 12,500 12,500 25,000 25,000
  85,120 บาท 99,110 บาท 111,610 บาท 125,600 บาท

* ค่าที่พักท่านที่1และ2 จะถูกคิดในราคาผู้ใหญ่ 33,210 บาท

เงื่อนไข
– ค่าที่พักแบบ 3 คนขึ้นไปจะไม่มีบริการเตียงเสริม ถ้าต้องการเตียงเสริมเพิ่มค่าใช้จ่ายคนละ 6,600 บาท (สำหรับ 6 คืน)
– ค่าที่พักเด็กตั้งแต่อายุ 13 ปีขึ้นไปคิดราคาเท่าผู้ใหญ่, เด็กเล็กอายุ 0-3.99ปี พักฟรี
– ราคานี้รวมอาหารเช้า อาหารเที่ยง (คูปอง 1,500 เยน) อาหารเย็น (คูปอง 5,000 เยน)
– หากผู้ปกครองท่านใด(อายุไม่เกิน 49 ปี) ต้องการร่วมเรียนด้วย  สามารถสมัครเพิ่มได้ในราคา 15,000 บาทต่อคน

ส่วนที่ 2 ค่าลิฟท์ – ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ (ชำระที่ลานสกี)

ราคาสำหรับ 5 วัน สำหรับ อายุ 6 – 12.99 ปี สำหรับ อายุตั้งแต่ 13 ปีขึ้นไป
  ราคาปกติ ส่วนลดสมาคม ราคาปกติ ส่วนลดสมาคม
ค่าบัตรลิฟท์ 13,500¥ 10,960¥ 25,900¥ 21,200¥
ค่าเช่าอุปกรณ์สกี+ไม้/สโนว์บอร์ด + ชุด 30,000¥ 18,080¥ 22,000¥ 24,480¥
ค่าเช่าหมวกกันน๊อค 6,000¥ 4,800¥ 6,000¥ 4,800¥
ค่าเช่าแว่น 1,800¥ 1,440¥ 1,800¥ 1,440¥
ค่าเช่าถุงมือ 1,800¥ 1,440¥ 1,800¥ 1,440¥
รวมสำหรับผู้ที่ไม่มีอุปกรณ์มาเลย 53,100¥ 43,120¥ 57,500¥ 46,960¥
ประมาณเงินไทย   12,400 บาท   13,500 บาท

เช็คราคาค่าลิฟท์ได้ที่ https://www.kiroro.co.jp/lift_price/
เช็คราคาค่าเช่าอุปกรณ์ได้ที่ https://www.kiroro.co.jp/rental_price/
สมาชิกจะได้ส่วนลดสมาคมโดยประมาณ 20%

 

*** เพื่อให้สมาชิกได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับชุดและอุปกรณ์สกีและสโนว์บอร์ด ทางสมาคมจะจัดให้มีการอบรมเกี่ยวกับเรื่องชุด เรื่องอุปกรณ์ที่จำเป็นในการเดินทาง เรื่องการเตรียมตัวไปทำกิจกรรม ในวันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562 ที่การกีฬาแห่งประเทศไทย

 

ส่วนที่ 3  ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับสนามบินชิโตเสะ

ตั๋วเครื่องบินไปกลับ จะมีค่าใช้จ่ายราว ๆ16,000 –  25,000 บาท ต่อคน 

ขาไป:         แนะนำเที่ยวบินการบินไทย TG670 หรือแอร์เอเชีย XJ620 คืนวันที่ 14 มี.ค.63  ซึ่งจะมาถึงสนามบินชิโตเสะก่อน 9 โมงเช้าของวันที่ 15 มี.ค.63

ขากลับ:       ขากลับควรบินกลับเช้าวันที่ 22 มี.ค.63** เนื่องจากรถบัสออกจาก คิโรโระรีสอร์ท วันที่ 21 มี.ค.63 เวลา 15:00 น จึงแนะนำให้จองที่พักในสนามบินชิโตเสะ ชื่อโรงแรม Air Terminal จำนวน 1 คืนด้วยตัวเอง

 

 

เงื่อนไขการชำระเงิน

ชำระเงินค่าสมัคร 12,500 บาท ต่อเยาวชน 1 ท่าน ณ วันที่สมัคร เข้าบัญชี  ธ.กสิกรไทย ชื่อบัญชี สมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย เลขที่ 020-3-59203-5 สาขาเอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ (ปตท) ประเภท ออมทรัพย์
ส่วนที่เหลือภายในวันที่ 31 ธ.ค.62 เข้าบัญชีเดิม

 

เงื่อนไข การยกเลิก

– ค่าสมัครไม่สามารถยกเลิกได้ แต่สามารถเปลี่ยนแปลงชื่อผู้เข้าร่วมโครงการได้

– ค่าที่พักและค่าเดินทาง        ก่อน 31 ธ.ค. 62  ไม่มีค่าธรรมเนียม

1 – 31 ม.ค. 63  หัก 50 %

1 ก.พ. 63 เป็นต้นไปหัก 100 %

– สามารถเปลี่ยนแปลงชื่อผู้เข้าพักได้จนถึงวันที่ 28 ก.พ. 63 โดยไม่มีค่าธรรมเนียม

 

เอกสารประกอบการสมัคร

– รูปถ่ายหรือสำเนาหนังสือเดินทางของทุกท่านที่ร่วมเดินทาง ซึ่งอายุเหลือไม่น้อยกว่า6 เดือนนับจากวันเดินทางกลับ  (แนบส่งทาง ใบสมัครออนไลน์ )

– ใบโอนการชำระเงินมัดจำ

– ใบสมัครออนไลน์  

https://forms.gle/gKbd2h7KiQ2H69BCA

* หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

คุณอาริดา  Line id : aridat       เรื่องรายละเอียดโครงการ การเดินทางต่างๆ และเรื่องทั่วไปอื่นๆ

คุณจิตติศักดิ์ line id : jitisakbird   เรื่องเกี่ยวกับการรับสมัคร  การกรอกเอกสาร งานทะเบียนต่างๆ

* ทางสมาคมขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า *

AN2019-004 Bootcamp4 Kiroro