ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 (ครั้งที่ 9)
published : 7 Apr 23 12:31 PM https://www.ssat.or.th/?p=4148


เรื่อง     ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย ประจำปี 2566

เรียน    คณะกรรมการสมาคม/สมาชิกกิตติมศักดิ์/สมาชิกสามัญ

สิ่งที่ส่งมาด้วย    1. แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม                                     จำนวน 1 ฉบับ
2. หนังสือมอบอำนาจ                                               จำนวน 1 ฉบับ

ด้วยสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย จะจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ในวันพุธที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 11:00 – 12:00 น. ทาง ONLINE ผ่านระบบ MS Team เริ่มลงทะเบียนเวลา 10:30 น. โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1           เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2           เรื่องรับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี 2564

ระเบียบวาระที่ 3           เรื่องแถลงกิจการที่ผ่านมาในรอบปี 2564

ระเบียบวาระที่ 4            เรื่องอนุมัติงบการเงินประจำปี 2564

ระเบียบวาระที่ 5           เรื่องการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2565

ระเบียบวาระที่ 6           เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

สมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย จึงขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมการประชุมตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว

ผลงานสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ด(2)

รายงานการประชุมใหญ่สามัญ SSAT 2566