การสอบผู้ฝึกสอนกีฬาสกีและสโนว์บอร์ด
published : 12 Feb 24 12:40 AM https://www.ssat.or.th/?p=6151


หลักสูตรมาตรฐานกลางสำหรับ ครูสอนสกีและสโนว์บอร์ด

(1) ชื่อหลักสูตรและประกาศนียบัตร

– ชื่อภาษาไทย หลักสูตรมาตรฐานกลางสำหรับการฝึกอบรมครูสอนสกีและสโนว์บอร์ด ระดับ 1 – ระดับ 4

– ชื่อภาษาอังกฤษ: Instructor Course for Ski & Snowboard Level 1 – Level 4

 

(2) หลักการและเหตุผล

                    เพื่อให้ประสบความสำเร็จในการแข่งขันหรือการเล่นกีฬา สกีและสโนว์บอร์ด ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ครูสอนสกีและสโนว์บอร์ด จะต้องได้รับการฝึกฝนให้มี 

การถ่ายทอดให้ความรู้ความเข้าใจในหลักการพื้นฐานที่สำคัญไปพร้อมกับการฝึกฝนปฏิบัติอย่างเป็นลำดับขั้นตอน เนื่องจากกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดเป็นกีฬาประเภทที่ให้ความสนุกและท้าทาย แต่ก็เป็นกีฬามีความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุสูง ดังนั้นการถ่ายทอดให้ความรู้ที่เป็นลำดับขั้นตอนเพื่อพัฒนาความชำนาญของครูสอนสกีและสโนว์บอร์ด หรือนักกีฬาเองจึงเป็นหนึ่งในปัจจัย สำคัญที่ช่วยลดอันตรายที่จะเกิดระหว่างการเรียนการสอน หรือการเล่นและการฝึกฝนด้วยตนเอง.

 

นอกจากนี้การเล่นกีฬา สกีและสโนว์บอร์ด ให้ดียังต้องอาศัยความเข้าใจเทคนิคการเล่นที่ซับซ้อน หากแต่ถ้าครูสอนสกีและสโนว์บอร์ด หรือนักกีฬาได้รับการ อธิบายที่กระชับและเข้าใจง่าย รวมถึงได้รับคำแนะนำที่ถูกต้อง ในระหว่างการหัดฝึกปฏิบัติ ก็จะสร้างให้เกินความชำนาญ และเป็นพื้นฐานที่ดีในการพัฒนาศักยภาพ ของครูสอนสกีและสโนว์บอร์ด หรือเพื่อการเป็นนักกีฬาที่ดีได้ในอนาคต

 (ทักษะพื้นฐานและเทคนิคที่มีความเหมาะสม ปฏิภาณ ไหวพริบ ความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า อย่างฉับไว มีความรวดเร็ว แม่นยำและสมรรถภาพทางกายที่เพียงพอ สามารถจะทำซ้ำๆได้อย่างต่อเนื่อง)

ครูสอน กีฬาสกีและสโนว์บอร์ดจำเป็นต้องมีมาตรฐานในการปฏิบัติหน้าที่และจรรยาบรรณแห่ง การเป็นครูสอนกีฬา ได้แก่ มีความรู้เกี่ยวกับกีฬา อาทิเช่น ประวัติ ระเบียบ กฎ กติกา สนามและอุปกรณ์ วิธีการเล่น จำนวนผู้เล่น ระยะเวลาของการแข่งขัน รวมถึงแนวทางการติดสิน การประท้วงและการร้องเรียน ทักษะ เทคนิค และกลยุทธ์ (Tactic) ของกีฬาที่ทำการฝึกสอน มีความรู้เกี่ยวกับการเป็นครูสอนกีฬา อาทิเช่น บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของครูสอนกีฬา หลักการสอนและการสื่อสาร การวางแผนและการเขียนแผนการฝึกซ้อมกีฬา

 

การบริหารจัดการกีฬาทั่วไปและการบริหารจัดการกีฬาในช่วงการฝึกซ้อมและแข่งขัน มีความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การกีฬา อาทิเช่น สรีรวิทยาการออกกำลังกาย สมรรถภาพทางกาย

 

การทดสอบสมรรถภาพทางกายและหลักการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย หลักการเคลื่อนไหวในการเล่นกีฬา (ชีวกลศาสตร์) จิตวิทยาการกีฬา โภชนาการการกีฬา การไม่ใช้สารเสพติดและสารต้องห้ามในนักกีฬา ความปลอดภัยและ การป้องกัน การบาดเจ็บจากการกีฬา การปฐมพยาบาล และสามารถปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างตามจรรยาบรรณแห่งการ เป็นครูสอนกีฬาเพื่อที่จะเชื่อมั่นได้ว่าครูสอนกีฬาที่ผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรนี้สามารถฝึกสอนกีฬาให้แก่นักกีฬาหรือผู้รับบริการได้ถูกต้องตามหลักวิชาการและดำรงไว้ซึ่งเกียรติภูมิแห่งอาชีพครูสอนกีฬา

               ทั้งนี้หลักสูตรการฝึกอบรมครูสอนกีฬา สกีและสโนว์บอร์ด นี้ได้ถูกกำหนดขึ้นเพื่อใช้สำหรับฝึกอบรมเพื่อ ให้การปฏิบัติหน้าที่ของครูสอนกีฬาเป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ของครูสอนกีฬาและจรรยาบรรณแห่ง ครูสอนกีฬา ที่กำหนดไว้ใน พรบ. ส่งเสริมมาตรฐานฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความเชื่อมั่นได้ว่าครูสอนกีฬาที่ ผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรนี้สามารถฝึกสอนกีฬาให้แก่นักกีฬาหรือผู้รับบริการได้ถูกต้องตามหลักวิชาการและดำรง ไว้ซึ่งเกียรติภูมิแห่งอาชีพครูสอนกีฬาอย่างสืบเนื่องต่อไป

 

 (3) วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

            1. เพื่อพัฒนาครูสอนกีฬา สกีและสโนว์บอร์ด ให้มีความรู้และทักษะพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับครูสอน กีฬา สามารถประยุกต์ใช้ในการฝึกสอนนักกีฬาและผู้รับบริการตามชนิดกีฬาที่รับผิดชอบได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมต่อไป

            2. เพื่อพัฒนาครูสอนกีฬา สกีและสโนว์บอร์ด ให้มีความรู้และทักษะเฉพาะสำหรับชนิดกีฬาที่รับผิดชอบ สามารถฝึกสอนและการบริหารจัดการกีฬาให้ประสบความสำเร็จต่อไป

            3.  เพื่อยกระดับคุณภาพของครูสอนกีฬา สกีและสโนว์บอร์ด ของประเทศให้สามารถ ปฏิบัติหน้าที่ครูสอนกีฬาตามมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ของครูสอนกีฬา และจรรยาบรรณแห่งครูสอนกีฬา ที่กำหนดไว้ใน พรบ. ส่งเสริมมาตรฐานฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

(4) ระยะเวลาในการฝึกอบรม

            Level 1: อย่างน้อย 24 ชั่วโมงสำหรับ สกีและสโนว์บอร์ด ระดับ 1

Level 2: อย่างน้อย 24 ชั่วโมงสำหรับ สกีและสโนว์บอร์ด ระดับ 2

Level 3: อย่างน้อย 36 ชั่วโมงสำหรับ สกีและสโนว์บอร์ด ระดับ 3

Level 4: อย่างน้อย 48 ชั่วโมงสำหรับ สกีและสโนว์บอร์ด ระดับ 4

 

 (5) โครงสร้างหลักสูตร

            5.1 รายวิชาบังคับ ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง ประกอบด้วยวิชา 1 วิชา ได้แก่

                        – วิชา จรรยาบรรณแห่งการเป็นครูสอนกีฬา สกีและสโนว์บอร์ด (……..2……ชั่วโมง)

            5.2 รายวิชาพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า ………1……….ชั่วโมง ประกอบด้วยวิชาต่างๆ รวม …..2….. วิชา ได้แก่

                        – วิชาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกีฬา สกีและสโนว์บอร์ด (….1….. ชั่วโมง)

                        – วิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา (……1…. ชั่วโมง)

            5.3 รายวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า        ……. 24……. ชั่วโมง ระดับ 1

                                                            ……. 24……. ชั่วโมง ระดับ 2

……. 32……. ชั่วโมง ระดับ 3

……. 48……. ชั่วโมง ระดับ 4

            ประกอบด้วยวิชาต่างๆ รวม …… 4……. วิชา ได้แก่

ระดับ 1

-วิชา “SKILL” ทักษะภาคปฏิบัติในความสามารถและความชำนาญในการสกีและสโนว์บอร์ด   ระดับ 1 ( 6 ชั่วโมง)

-วิชา “DEMONSTRATION” การสาธิตภาคปฏิบัติตัวอย่างการสกีและสโนว์บอร์ด                ระดับ 1 ( 6 ชั่วโมง)

-วิชา ”TEACH TO TEACH” หลักวิธีการสอน / ทำการสอนปฏิบัติ                                   ระดับ 1 ( 6 ชั่วโมง)

-วิชา “THEORY” วิทยากรภาคทฤษฎี / หลักการเคลื่อนไหว / ชีวกลศาสตร์ / จิตวิทยาการ    ระดับ 1 ( 6 ชั่วโมง)

ระดับ 2

-วิชา “SKILL” ทักษะภาคปฏิบัติในความสามารถและความชำนาญในการสกีและสโนว์บอร์ด   ระดับ 2 ( 6 ชั่วโมง)

-วิชา “DEMONSTRATION” การสาธิตภาคปฏิบัติตัวอย่างการสกีและสโนว์บอร์ด                ระดับ 2 ( 6 ชั่วโมง)

-วิชา ”TEACH TO TEACH” หลักวิธีการสอน / ทำการสอนปฏิบัติ                                   ระดับ 2 ( 6 ชั่วโมง)

-วิชา “THEORY” วิทยากรภาคทฤษฎี / หลักการเคลื่อนไหว / ชีวกลศาสตร์ / จิตวิทยาการ    ระดับ 2 ( 6 ชั่วโมง)

 

ระดับ 3

-วิชา “SKILL” ทักษะภาคปฏิบัติในความสามารถและความชำนาญในการสกีและสโนว์บอร์ด   ระดับ 3 ( 8 ชั่วโมง)

-วิชา “DEMONSTRATION” การสาธิตภาคปฏิบัติตัวอย่างการสกีและสโนว์บอร์ด                ระดับ 3 ( 8 ชั่วโมง)

-วิชา ”TEACH TO TEACH” หลักวิธีการสอน / ทำการสอนปฏิบัติ                                   ระดับ 3 ( 8 ชั่วโมง)

-วิชา “THEORY” วิทยากรภาคทฤษฎี / หลักการเคลื่อนไหว / ชีวกลศาสตร์ / จิตวิทยาการ    ระดับ 3 ( 8 ชั่วโมง)

 

ระดับ 4

-วิชา “SKILL” ทักษะภาคปฏิบัติในความสามารถและความชำนาญในการสกีและสโนว์บอร์ด   ระดับ 4 (12 ชั่วโมง)

-วิชา “DEMONSTRATION” การสาธิตภาคปฏิบัติตัวอย่างการสกีและสโนว์บอร์ด               ระดับ 4 (12 ชั่วโมง)

-วิชา ”TEACH TO TEACH” หลักวิธีการสอน / ทำการสอนปฏิบัติ                                  ระดับ 4 (12 ชั่วโมง)

-วิชา “THEORY” วิทยากรภาคทฤษฎี / หลักการเคลื่อนไหว / ชีวกลศาสตร์ / จิตวิทยาการ   ระดับ 4 (12 ชั่วโมง

            5.4  รายวิชาเลือก

                        -วิชา………….. ไม่มี………….. (………….. ชั่วโมง)

                       

 

(6) คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

            1. มีความตั้งใจ และ/หรือปัจจุบันทำหน้าที่เป็น ครูสอนกีฬา สกีและสโนว์บอร์ด ให้กับสโมสร/ชมรม สถาบันการศึกษา/หน่วยงาน/บริษัท เป็นต้น

               2. มีทักษะ เทคนิคในการเล่นกีฬา สกีและสโนว์บอร์ด ได้ระดับกลางหรือดีพอสมควรม, ด้วยเทคนิคขาคู่ขนาน เป็นอย่างน้อย และ / หรือเคยเป็นนักกีฬา/เป็นตัวแทนนักกีฬา สกีและสโนว์บอร์ด ในระดับชมรม/ สโมสร/ จังหวัด/ เขต/ ภาค/ ระดับชาติ/ตัวแทนทีมชาติ

            3. มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง  และสามารถทำการฝึกภาคปฏิบัติได้เป็นอย่างดี

               4. FOREIGN RECOGNITION / EXCHANGE

  • FOREIGN RECOGNITION / EXCHANGE INSTRUCTORS : ALL Foreign Certified Instructor MUST complete the “SSAT Refresher Course”
   • Candidate must provide Proof Certification (from your Country), preferably translated.
   • Provide evidence of Membership Currency (from your Country NSA or Authority)
  • Each Foreign Certification Candidate will be examined after the Refresher course, to determined SSAT Equivalency.
  • Course Date: to be advised upon individual request
  • Trainer/Examiner Selection rules Foreign Instructors are to submit their current Certificate to SSAT Registrar for verification
  • Once satisfactory the Alpine Director will determined in case by case basis, whether or not the Foreign Instructor are able to attend the “Refresher Course”
  • Foreign Experienced Instructor can have their prior experience credited toward 50 hours of outdoor teaching, however it is to be examined and approved case by case basis by Alpine Director.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               5. INsturctor progressing LEVEL evaluation process

  • To obtain Level Certification, candidate must;
  • Complete the Training Course, correspondence to the Level
  • Pass ALL EXAMINATION Modules
  • RE-SIT Examination is possible with additional cost approximately $2,500 per Module
  • RE-SIT Exam Date, Time & Cost to advised by SSAT Examiner
  • To progress up the Instructor Level
   • From Instructor level 1 to instructor level 2 requires 30 hours of teaching experience & 1 day Training Course and 1 day Exam
   • From Instructor level 2 to instructor level 3 requires 50 hours of teaching experience & 1 day Training Course and 1 day Exam
   • From Instructor level 3 to instructor level 4 requires 50 hours of teaching experience & 1 day Training Course and 1 day Exam
  • Provide a Log-book of teaching hours with Guest’s signature in corresponding level.
  • Foreign Experienced Instructor can have their prior experience credited toward 30/50 hours of outdoor teaching (No2.6), however it is to be examined and approved case by case basis by Alpine Director.
  • Indoor/Non ON-SNOW training does NOT count toward Hours of Experience or Course Level advancement. It will however be credited toward the Level Examination.

 

 

(7) ปัจจัยเกื้อหนุน ดังนี้

            7.1 สื่อและเอกสารประกอบการอบรม

                        – หนังสือ คู่มือหลักสูตรอบรม ครูสอนกีฬา สกีและสโนว์บอร์ด

                        – ปากกาและกระดาษโน้ต

            7.2 สถานที่และวัสดุอุปกรณ์

 • คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Word, PDF, Movie Player
 • จอ LCD 32” นิ้วที่สามารถเชื่อมต่อกับ Laptop Computer ได้
 • ห้องอบรม บรรจุผู้เข้ารับการอบรมได้ไม่น้อยกว่า …..16….. คน
 • สนามฝึกปฏิบัติจำนวนอย่างน้อย ….. 3…… สนาม
 • อุปกรณ์การฝึกกีฬา สกีและสโนว์บอร์ด ได้แก่

สกีหิมะ, ไม้สกี, รองเท้าสกี, สโนว์บอร์ด, รองเท้าสโนว์บอร์ด, หมวกกันน็อก/นิรภัย, ถุงมือหนาสำหรับหิมะ, เสื้อแจ็คเก็ตและกางเกงกันน้ำ, เสื้อแจ็คเก็ตและกางเกงหนาสำหรับสภาพอากาศหนาวเย็น, ถุงเท้าหนาสำหรับการเล่นสกี, ตั๋วลิฟท์กอนโดลา/เก้าอี้กระเช้า  ฯลฯ

– คู่มืออุปกรณ์การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย ได้แก่ ห้องฟิตเนส, ห้องยิม, ห้องยกน้ำหนัก, ห้องคาร์ดิโอ, เชือกกระโดด  ฯลฯ

            7.3 แหล่งฝึกปฏิบัติ

 1. สกีรีสอร์ท,
 2. สนามสกีที่มีการเกลี่ยและปรับสภาพให้เรียบ,
 3. ห้องเรียนสำหรับภาคทฤษฎี

– มีการจัดให้ผู้เข้าอบรมได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นครูสอนกีฬาในการฝึกสอนจริง จำนวน 1 สนาม

– มีการจัดให้ผู้เข้าอบรมได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นครูสอนกีฬาในสถานการณ์จำลอง จำนวน 1 สนาม

 

 

 

(8) วิธีการอบรม

            ได้แก่ การบรรยาย การสาธิต การอภิปรายซักถาม การศึกษาจากกรณีศึกษา วิดีทัศน์ การฝึกปฏิบัติ และอื่นๆ

 

(9) กำหนดการอบรม

            ตารางเวลาตลอดการอบรม เป็นดังนี้

 

 

 

 

 

 

กำหนดการหลักสูตรมาตรฐานกลางการฝึกอบรม ครูสอนสกีและสโนว์บอร์ด ระดับ 1 – 2

วันที่/เวลา 08.00-12.00 12.00-13.00 13.00-16.00 16.00-17.00
1 ภาคปฏิบัติทักษะความสามารถและความชำนาญใน การสกีและสโนว์บอร์ด พักทานอาหาร ภาคปฏิบัติการสาธิตตัวอย่าง การสกีและสโนว์บอร์ด ภาคทฤษฎี ความรู้ทั่วไป จรรยาบรรณแห่งการเป็นครูสอนกีฬา
2 ภาคปฏิบัติทักษะความสามารถและความชำนาญใน การสกีและสโนว์บอร์ด ภาคปฏิบัติการสาธิตตัวอย่าง การสกีและสโนว์บอร์ด ภาคทฤษฎี หลักวิธีการสอน / ภาคปฏิบัติทำการสอนปฏิบัติ
3 ภาคปฏิบัติทักษะความสามารถและความชำนาญใน การสกีและสโนว์บอร์ด ภาคปฏิบัติการสาธิตตัวอย่าง การสกีและสโนว์บอร์ด ภาคทฤษฎี หลักวิธีการสอน / ภาคปฏิบัติทำการสอนปฏิบัติ
4 สอบภาคปฏิบัติทักษะความสามารถความชำนาญและ

สอบภาคปฏิบัติการสาธิตตัวอย่าง

สอบการสอนปฏิบัติ สอบข้อเขียนภาคทฤษฎี
วันที่/เวลา 08.00-12.00 12.00-13.00 13.00-17.00
1 ภาคปฏิบัติทักษะความสามารถและความชำนาญใน การสกีและสโนว์บอร์ด พักทานอาหาร ภาคปฏิบัติทักษะความสามารถและความชำนาญใน การสกีและสโนว์บอร์ด
2 ภาคปฏิบัติการสาธิตตัวอย่าง การสกีและสโนว์บอร์ด ภาคปฏิบัติการสาธิตตัวอย่าง การสกีและสโนว์บอร์ด
3 ภาคปฏิบัติหลักวิธีการสอน / ทำการสอนปฏิบัติ ภาคปฏิบัติหลักวิธีการสอน / ทำการสอนปฏิบัติ
4 ภาคทฤษฎี ความรู้ทั่วไป จรรยาบรรณ ภาคทฤษฎี ความรู้ทั่วไป จรรยาบรรณ
5 สอบภาคปฏิบัติทักษะความสามารถความชำนาญและ

สอบภาคปฏิบัติการสาธิตตัวอย่าง

สอบการสอนปฏิบัติ

สอบข้อเขียนภาคทฤษฎี

 

กำหนดการหลักสูตรมาตรฐานกลางการฝึกอบรม ครูสอนสกีและสโนว์บอร์ด ระดับ 3

 

 

 

 

 

 

 

กำหนดการหลักสูตรมาตรฐานกลางการฝึกอบรม ครูสอนสกีและสโนว์บอร์ด ระดับ 4

วันที่/เวลา 08.00-12.00 12.00-13.00 13.00-16.00 16.00-17.00
1 ภาคปฏิบัติทักษะความสามารถและความชำนาญใน การสกีและสโนว์บอร์ด พักทานอาหาร ภาคปฏิบัติทักษะความสามารถและความชำนาญใน การสกีและสโนว์บอร์ด
2 ภาคปฏิบัติทักษะความสามารถและความชำนาญใน การสกีและสโนว์บอร์ด ภาคปฏิบัติการสาธิตตัวอย่าง การสกีและสโนว์บอร์ด
3 ภาคปฏิบัติการสาธิตตัวอย่าง การสกีและสโนว์บอร์ด ภาคปฏิบัติการสาธิตตัวอย่าง การสกีและสโนว์บอร์ด
4 ภาคปฏิบัติหลักวิธีการสอน / ทำการสอนปฏิบัติ ภาคปฏิบัติหลักวิธีการสอน / ทำการสอนปฏิบัติ
5 ภาคทฤษฎี ความรู้ทั่วไป จรรยาบรรณ ภาคทฤษฎี ความรู้ทั่วไป จรรยาบรรณ
6 สอบภาคปฏิบัติทักษะความสามารถความชำนาญและ

สอบภาคปฏิบัติการสาธิตตัวอย่าง

สอบการสอนปฏิบัติ

สอบข้อเขียนภาคทฤษฎี

7 สอบภาคปฏิบัติทักษะความสามารถความชำนาญและ

สอบภาคปฏิบัติการสาธิตตัวอย่าง

สอบการสอนปฏิบัติ

สอบข้อเขียนภาคทฤษฎี

 

 

 

 

 

 

 

(10) การวัดและประเมินผล

            9.1 เวลาที่เข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

            9.2 การทดสอบภาคทฤษฎี ได้คะแนนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 65

            9.3 การทดสอบภาคปฏิบัติ ได้คะแนนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 65

 

 (11) คำอธิบายรายวิชา

            ขอบเขตเนื้อหาของรายวิชาในหลักสูตร เป็นดังนี้

วิชา “SKILLS” ทักษะภาคปฏิบัติในความสามารถและความชำนาญในการสกีและสโนว์บอร์ด

ครอบคลุม วิธีการสกีและสโนว์บอร์ดขั้นพื้นฐานถึงระดับสูงสุดอย่างถูกวิธี ในระดับมาตรฐานโลก สามารถสกีและสโนว์บอร์ด ในทุกสภาพ ลักษณะของภูมิประเทศและสภาพอากาศ

 

วิชา “DEMONSTRATION” การสาธิตภาคปฏิบัติตัวอย่างการสกีและสโนว์บอร์ด

ครอบคลุม การสาธิตการเล่นสกีและสโนว์บอร์ดอย่างถูกหลักวิธีเป็นตัวอบ่างประกอบการเรียนการสอน

 

วิชา ”TEACH TO TEACH” หลักวิธีการสอน / ทำการสอนปฏิบัติ

ครอบคลุม หลักวิธีการสอน / ทำการสอนปฏิบัติ เทคนิคการสื่อสาร การเรียน การสอน

 

วิชา “THEORY” วิทยากรภาคทฤษฎี / หลักการเคลื่อนไหว / ชีวกลศาสตร์ / จิตวิทยาการ  

ครอบคลุม ถึงทฤษฎีของเทคนิคการสกีและสโนว์บอร์ด จากขั้นพื้นฐานถึงระดับผู้เชี่ยวชาญ

 

SKIING instructor subjects

SKIING LEVEL 1

 1. Block 1
  1. Intro to Course and Skiing / Boarding Skills
  2. Work through the skills to warm up
  3. Skill: Straight run to Snowplough stop (STANCE)
 2. Block 2
  1. Intro to FUN, Use Spider Web to warm up
  2. Learn to Teach : Beginner Straight Run
 3. Block 3
  1. Free Skiing
  2. Skill: Traverse Edging and Basic Position
  3. Learn to Teach : Snowplough
 4. Block 4
  1. Learn to Teach : Snowplough turn
  2. Practice Teaching
  3. Learn to Teach : Lift Riding
 5. Block 5
  1. Learn to Teach : Snowplough turn Consolidation exercise
  2. Practice Teaching
 6. Block 6
  1. Skill: Snowplough turn (leg turning)
  2. Free skiing
 7. Discussion
  1. The Skiing Skills
  2. The Fundamental of Teaching Children
  3. Answer Theory Questions

SKIING LEVEL 2

 1. Free Skiing Skill
 2. Short turns Steer
 3. Medium Radius Steer
 4. Free Runs
 5. Demonstration
 6. Snowplough turns
 7. Diagonal Traverse Sideslip
 8. Basic Christie
 9. Teaching
 10. Snowplough
 11. Snowplough turn
 12. Basic Christie
 13. Stem Christie
 14. Movement Analysis
 15. Turn type performance
 16. Soft focus
 17. Hard focus
 18. Psychological, Physical, Equipment Terrain Factors
 19. Stance, Rotary, Edging, Pressure Control
 20. Theory Exam
 21. 1 hour exam period

SKIING LEVEL 3

 1. Free Skiing Skill
 2. Short turns Carve
 3. Medium Radius Carve
 4. Bump run Steer run
 5. Demonstration
 6. Basic Christie
 7. Snow plough Wedeln
 8. Parallel Steer turn
 9. Teaching
 10. Parallel turn
 11. Basic Short turn Flat terrain
 12. Basic Short turn Steep terrain
 13. Medium carve turn
 14. Bump run
 15. Jumping
 16. Movement Analysis
 17. Turn type performance
 18. Soft focus
 19. Hard focus
 20. Psychological, Physical, Equipment Terrain Factors
 21. Stance, Rotary, Edging, Pressure Control
 22. Theory Exam
 23. 1 hour exam period

SKIING LEVEL 4

 1. Free Skiing Skill
 2. Change of Rhythm, Carve Skill Blend
 3. Long / Medium Radius Pure Carve turn
 4. Bump run Carve
 5. Free Run Carve
 6. Demonstration
 7. Basic Christie
 8. Snow plough Wedeln
 9. Parallel Steer turn
 10. S Speed Test
 11. Teaching
 12. Dynamic Long turns
 13. Dynamic Short turns
 14. Retraction Extension turns
 15. Moguls
 16. Powder / Crud skiing
 17. Steeps
 18. Halfpipe & Rail

 

 1. Movement Analysis
 2. Turn type performance
 3. Soft focus
 4. Hard focus
 5. Psychological, Physical, Equipment Terrain Factors
 6. Stance, Rotary, Edging, Pressure Control
 7. Theory Exam
 8. 1 hour exam period

 

 

 

sNOWBOARDING instructor subjects

 

SNOWBOARDING LEVEL 1

 1. Block 1
  1. Cover Candidate course and Exam
  2. Intro to FUN, Use Spider Web to warm up
  3. Introduction to 4 Skills & T.A.D
  4. Tasks & Skills: Direction change, garlands, medium radius closed turns
 2. Block 2
  1. Intro to FUN, Use Spider Web to warm up
  2. Learn to Teach : Beginner progression up to garlands, including warm up & Introduction
 3. Block 3
  1. Skill: Garlands, Medium radius closed turn (rotation, edging & Basic position)
  2. Learn to Teach : Garlands through to linked turns
 4. Block 4
  1. Practice Teaching
  2. Minimal feedback for the first time
 5. Block 5
  1. Learn to Teach : Consolidation exercise needed for basic linked turns
  2. Practice Teaching
  3. Trainer to perform possible problems for Movement analysis
 6. Block 6
  1. Skill: Basic turns Blending Skills focused on regular with switch option
  2. Free Boarding
 7. Discussion
  1. The ABC of All Kids lessons
  2. Adults VS Children
  3. Child Development
  4. Linked Spider Webbing, Common theme and age groups
  5. Answer Theory Questions

SNOWBOARDING LEVEL 2

 1. Free Riding Skill
 2. Short turn
 3. Long turn
 4. Free run
 5. Straight Air Indy grab
 6. Demonstration
 7. Steer turn
 8. Linked Pivot slips
 9. Basic switch turn
 10. 50/50
 11. Teaching
 12. Introduction through to the turns
 13. Use of Nine Lesson essentials
 14. Lesson Plan
 15. Age group
 16. Movement Analysis
 17. Turn type performance
 18. Soft focus
 19. Hard focus
 20. Psychological, Physical, Equipment Terrain Factors
 21. Stance, Rotary, Edging, Pressure Control
 22. Theory Exam
 23. 1 hour exam period

SNOWBOARDING LEVEL 3

 1. Free Riding Skill
 2. Short turn Steer
 3. Rhythm change
 4. Bumps / Crud
 5. Free run
 6. 180 Air Front side or Back side
 7. Board slide
 8. Nose press
 9. Demonstration
 10. Long Carve turn
 11. Steer down un weight turn
 12. Steer switch turn
 13. Teaching
 14. Introduction through to the turns
 15. Use of Nine Lesson essentials
 16. Lesson Plan
 17. Age group
 18. Movement Analysis
 19. Turn type performance
 20. Soft focus
 21. Hard focus
 22. Psychological, Physical, Equipment Terrain Factors
 23. Stance, Rotary, Edging, Pressure Control
 24. Theory Exam
 25. 1 hour exam period

SNOWBOARDING LEVEL 4

 1. Free Riding Skill
 2. Rhythm change
 3. Switch Carve turn
 4. Advance Bumps
 5. Deep Snow / Steep / Crud
 6. Free run
 7. 180 Air Front side or Back side
 8. Board slide
 9. Nose press
 10. Demonstration
 11. Extension / Retraction Short turn
 12. Dynamic Carve Long turn
 13. Dynamic Carve Short turn
 14. Switch Short turn
 15. Halfpipe
 16. 360 Air
 17. Switch Indy Air
 18. Front Board Slide
 19. Race
 20. Race: Timed Giant Slalom
 21. Teaching
 22. Introduction through to the turns
 23. Use of Nine Lesson essentials
 24. Lesson Plan
 25. Age group
 26. Movement Analysis
 27. Turn type performance
 28. Soft focus
 29. Hard focus
 30. Psychological, Physical, Equipment Terrain Factors
 31. Stance, Rotary, Edging, Pressure Control
 32. Theory Exam
 33. 1 hour exam period

 

 

SSAT Instuctor Program Regulation R4.1.1

ระเบียบข้อบังคับครูผู้สอน SSAT Instructor Regulation R5.5