โครงการพัฒนาครูผู้สอนสกีและสโนว์บอร์ดระดับที่ 1 ครั้งที่ 4/2562 2019-03-11 - 2022-03-14
SSAT Ski & Snowboard Instructor Course Level 1 #4/2019
Kiroro, Japan #4
รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
Name List of All Participant Athletes - Official

ต่างชาติภาค 1 ภาค 2 ภาค 3 ภาค 4 ภาค 5
กรุงเทพฯ 18 คน
รวมทั้งสิ้น 18 คน
สระบุรี 1 คน
รวมทั้งสิ้น 1 คน
ลำปาง 1 คน
รวมทั้งสิ้น 1 คน
รวมผู้เข้าร่วมแข่งขัน 20 คน
No. Pic Name ชื่อ Province YOB Register Status
1 Ms. Thippawan Poorayub นางสาว ทิพวรรณ ภู่ระยับ สระบุรี (ภาค 2) 0 Ok
2 Miss Atcha Lamlertpanya นางสาว อัชฌา ล้ำเลิศปัญญา กรุงเทพฯ (ภาค 1) 0 Ok
3 Mr. Kitkajohn Yantapanit นาย กิตขจร ยันตร์พาณิชย์ เชียงใหม่ (ภาค 5) 0 Ok
4 Miss Titirat Tansathit นางสาว ธิติรัตน์ ตัณสถิตย์ เชียงใหม่ (ภาค 5) 0 Ok
5 Mr. Teerawut Intaramongkol นาย ธีระวุฒิ อินทรมงคล เชียงใหม่ (ภาค 5) 0 Ok
6 Mr. Danai Treeratwattana นาย ดนัย ตรีรัตน์วัฒนา กรุงเทพฯ (ภาค 1) 0 Ok
7 Mr. Theerapong Khankasikum นาย ธีรพงษ์ ขันกสิกรรม กำแพงเพชร (ภาค 5) 0 Ok
8 Mr. Siwarat Kongthon นาย ศิวะรัช คงทน กรุงเทพฯ (ภาค 1) 0 Ok
9 Mr. Harin Tantongsirisak นาย หะริน ตั้งทรงศิริศักดิ์ กรุงเทพฯ (ภาค 1) 0 Ok
10 Mr. Tanawat Jedjumlong นาย ธนวัฒน์ เจตน์จำลอง กรุงเทพฯ (ภาค 1) 0 Ok
11 Mr. Akkhrawin Na Lampang นาย อัครวินท์ ณ ลำปาง กรุงเทพฯ (ภาค 1) 0 Ok
12 Mr. Wiwat Siriraporn นาย วิวัฒน์ ศิริระพร กรุงเทพฯ (ภาค 1) 0 Ok
13 Mr. Narongchai Siriraporn นาย ณรงค์ชัย ศิริระพร กรุงเทพฯ (ภาค 1) 0 Ok
14 Mr. Narawin Anguramahasuk นาย นราวิน อังกูรมหาสุข กรุงเทพฯ (ภาค 1) 0 Ok
15 Miss Suttiluk Chitpedakorn นางสาว สุทธิลักษณ์ จิตปรีดากร กรุงเทพฯ (ภาค 1) 0 Ok
16 Mr. Poom Khorchitmate นาย ภูมิ ขอจิตต์เมตต์ นนทบุรี (ภาค 1) 0 Ok
17 Mr. Ekapop Sittipagapol นาย เอกภพ สิทธิผกาผล กรุงเทพฯ (ภาค 1) 0 Ok
18 Mr. Toranat Aphipakkarranai นาย ธรณัส อภิภัครนัย กรุงเทพฯ (ภาค 1) 0 Ok
19 Miss Tatcha Ayana นางสาว ฑัชฌา อายานะ กรุงเทพฯ (ภาค 1) 0 Ok
20 Miss Nerissa Siriwan นางสาว นริษา ศิริวรรณ กรุงเทพฯ (ภาค 1) 20 (2004) Ok
สรุปจำนวนนักกีฬาตามปีเกิด
Year 2004
Age 20
Total 1 คน
Men คน
Ladies 1 คน


รายชื่อผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขัน
Official - Volunteer Name List